Vi jobbar vidare för att hålla samma höga servicenivå!

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Österlens Kraft är ett lokalt företag som ägs av sina kunder genom en ekonomisk förening. Vi har koncession för elnät men vi verkar också på en konkurrensutsatt marknad vad gäller elhandel och bredband. Till och med fjärrvärmen är idag konkurrensutsatt av värmepumpar under nu rådande låga elpriser.

Vårt motto och överlevnadsstrategi är att tillsammans med låga priser hålla en mycket god och kundnära service. Vi har i stort sett på egen bekostnad sett till att det finns ett fibernät i hela Simrishamns tätort. Med detta som grund har vi möjliggjort stabila bredbandsuppkopplingar och Kabel-TV-leveranser med god service och lovordad god support inte minst till Simrishamnsbostäders hyresgäster.

Mot denna bakgrund är det svårt att förstå att Simrishamns kommun och dess helägda bolag Simrishamnsbostäder har handlat upp och ingått avtal inom de områden vi är verksamma utan att ge oss möjlighet att delta. I stället har uppdragen gått till leverantörer utanför kommunen. Detta innebär bland annat att vi nu inte längre kommer att serva Simrishamnsbostäders hyresgäster med Kabel-TV och bredband. Dessa tjänster kommer successivt att tas över av Telia.

För er som är kvar som kunder på TV och bredband kommer vi att fortsatt att eftersträva en hög servicenivå och, i samverkan med er, bygga ut vårt fibernät.

Göran Andersson, vd

Det våras för förenklingar i elvärlden, bara en kontakt.

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Det händer en del i elvärlden som ska göra det lättare för elkunderna.
Följande är på förslag:

Anvisningspris.
När man flyttar till en ny bostad är nätbolaget skyldig att se till att det finns el vid inflyttandet. De har utsett en anvisningsleverantör, som ofta ingår i samma koncern som nätbolaget. Kunden får ett -Anvisningsavtal- med -Anvisningspris-. Tidigare har detta kallats Tillsvidarepris, Normalpris, Tillfälligt elpris m.m. Dessa begrepp kommer alltså inte att användas framöver om förslaget blir verklighet.

Fasta avgifter.
Idag består ett elavtal ofta av ett del-rörligt pris, d.v.s. pris per kilowatt-timme, och en fast avgift som kan heta grundavgift, årsavgift, månadsavgift, fakturaavgift mm. Förslaget innebär att inga andra avgifter än de som är direkt kopplade till förbrukningen ska få förekomma. Obs att detta inte gäller elnätsavgifterna utan endast själva energidelen.

En kontakt för kunden.
Om man idag väljer en annan elhandlare än den som ingår i samma koncern som nätbolaget, får man två fakturor, en för nätavgifterna och en för elenergi. Nu är det meningen att kunden endast ska ha en kontakt, nämligen elhandlaren som i sin tur ska sköta vidare kontakter med elnätsbolaget, samt samfakturera elnätsavgifterna med energiavgifterna. Med andra ord ska man bara få en faktura oavsett elhandelsbolag. Det kommer också att innebära att man endast behöver ha kontakt med elhandlaren när man flyttar.

Observera att allt ovanstående i nuläget är förslag. Vi kommer givetvis att genomföra förändringarna i den takt de blir beslutade.

Lars Hörbo, Försäljningschef

Var lugn, vi höjer inte elnätsavgifterna 2014

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Trots den vinnande domen i förvaltningsrätten och energimarknadsinspektionens utspel i TV och press avser inte vi att höja avgifterna med mer än vad som är av behov för att uppfylla de krav som ni kunder och myndigheterna ställer av den omreglerade energibranschen. För 2014 räknar vi inte med någon höjning alls. Energimarknadsinspektionen, EI, är den myndighet som granskar energibranschen. Myndigheten begär in ett flertal olika data från oss så att de kan granska vår kvalitet och ekonomi. Elnätet, d.v.s. själva överföringen av elen från producenten till er kunder, granskas mest. Här har myndigheten sedan avregleringen 1996 tillämpad en rad metoder för att säkra att vi inte tar för mycket betalt, men ändå ger kunderna den kvalitet i överföringen som lagen säger.

Första granskningsmodellen, som innebar en granskning i efterhand av ett fiktivt beräknat nät förkastades efter ett par år. Allt det kostnadskrävande arbete som elnätsföretagen lagt ner på att ta fram data till modellen var alltså förgäves. Inför 2012 infördes i stället en metod där EI i förväg fastställer hur stora intäkter varje elnät maximalt ska kunna få ta ut med rimlig avkastning och så att näten skulle kunna bevaras och förbättras.

Stort arbete lades på nytt ner från elnätsbolagens sida, men tre månader innan verkställigheten upptäckte EI att metoden i många fall skulle kunna innebära en större avgiftshöjning för kunderna. Då införde EI i all hast en djupt orättvis övergångsbestämmelse, som innebär att den intäktsnivå som EI genom sin modell ansett rimlig redan nu för den kommande femårsperioden istället skulle få införas successivt under en period av hela arton år! Detta medförde att många elnätsföretag, däribland vi, överklagade EI:s beslut. Den elfte december fastställde förvaltningsrätten i Linköping att EI gjort fel och gjort avsteg från lagen när man införde övergångsmetoden.

Vad som är beklagligt är att före domen gick EI ut i pressen och påstod att om elnätsföretagen skulle vinna målet kommer elavgifterna att ökas med upp mot 50 %. Man avsåg elnätsavgifterna, men de som läste detta och räknade 50% på sina totala elavgifter månde ha bävat. Österlens Kraft har idag ett väl underhållet elnät med få elavbrott, tack vare ett långsiktigt arbete med att markförlägga elnätet så mycket det varit möjligt. Detta har naturligtvis kostat avsevärda belopp, men eftersom vi har varit målmedvetna har avgifterna kunnat hållas på en rimlig nivå.

Vi kommer även i framtiden att eftersträva ett bra nät och genom god framförhållning hålla avgifterna på så låg nivå som möjligt. Med rådande politiska situation inom energiområdet kan det dock med väldigt kort varsel komma reformer som kostar väldigt mycket pengar att genomföra. För att kunna hantera detta kommer vi att kämpa för att vår intäktsram skall vara så hög som möjligt – förhoppningsvis utan att vi skall behöva använda oss av denna.

Göran Andersson VD

Börja det nya året med att se över ditt elavtal

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Här är en tillbaka blick över elpriserna under 2013. År 2012 gav förhållandevis låga elpriser, framför allt var spotpriserna på sommaren väldigt låga. Faktum är att vi får gå ända tillbaka till 2007 för att se så låga priser.

Spotpriserna 2013 har varit något högre, men ändå låga sett ur ett femårsperspektiv. Avtalspriserna har varit ganska stabila under hela året. Till höger visas ett diagram om hur priserna på ett års fast avtal, tre års fast avtal och spotpriserna utvecklats under året:

Vilken avtalsform var nu bäst då? Ja, det är omöjligt att svara på generellt. Det beror dels på vid vilken tid och för hur lång tid det fasta avtalet valdes, dels på vilken förbrukning man har vid varje spotprisnivå.

Tillsvidarepris, eller som det också kallas anvisningspris, är det pris du får när du inte valt något elavtal. Priset ändras varje kvartal och meddelas på elräkningen första månaden kvartalet före. Avtalsformen är till för att garantera att det finns el vid inflyttningen i ett nytt boende. Därefter är det meningen att man ska välja något annat elavtal. Det är alltså du som kund som måste göra ett aktivt val.

Tillsvidarepris innebär högre volymrisker och kreditrisker än övriga avtal, därför är marginalen och därmed priset högre. Du gör sannolikt en besparing genom att välja något annat. Ring gärna för rådgivning i ditt speciella fall.

Lars Hörbo, försäljningschef

Välj att köpa el rätt

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

När du går i affären och handlar gör du hela tiden aktiva val – den här varan vill jag ha, den där varan kan jag avstå ifrån. Precis samma sak är det med el. Varje gång du sätter på något som drivs med el gör du ett val – du köper något. Ljus, värme, kyla – bekvämlighet! Detta har ett värde för dig. Vill man ha en snabbt torkad handduk i stället för en som surnar, ja då köper man lite el till handdukstorken, det kostar ca 25 öre i timmen. Vill du bjuda på något gott hemlagat köper du el för femma och använder ugnen i två timmar. Godare och billigare än micrat halvfabrikat. Elen till TV:n kostar ca 35 kronor i månaden men priset för själva programmen är mycket högre. Att ha tio lågenergilampor tända utomhus under vinterns mörka tid kostar runt 300 kronor per år. Det kan det väl vara värt att slippa komma hem till ett mörkt hus.

Så köp el- för din bekvämlighet! Så vi ska använda mer el då? Nej, det ligger i ett samhällsintresse att totalt sett minska elanvändningen för att få balans i efterfrågan och utbud på så klimatsmart elproduktion som möjligt. Men vi ska spara på rätt sätt – utan att göra för stora avkall på vår bekvämlighet. Börja där det gör störst nytta, med värme och kyla. En värmepump kan spara trettio procent av den del av energin som går åt till uppvärmning. Den investeringen är snart betald. Däremot är det tveksamt om det lönar sig att byta en kyl i förtid. Man sparar el för ca 300 kr per år men den kostar ju 5 000 kr att köpa, så det tar lite tid att spara in den. Då får man tänka utanför den egna plånboken. Med el gör vi allt möjligt! Men det är du som väljer vad.

Ett försök till att reda ut hur elmarknaden fungerar

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst, Elmarknad

Tidigare har jag i denna skrift skrivit om en del av de reformer som görs för att förändra energimarknaden. Den största förändringen skedde när elmarknaden avreglerades, eller egentligen omreglerades, 1996. Vid denna reglering framfördes från politiska håll att elpriserna skulle bli lägre. Det blev de också under en kortare tid för att därefter stiga igen. Anledningen till prisökningen är till stor del de reformer som kommer från våra politiker. Mycket som förs fram från politikerna är bra, men man missar i informationen att det kommer att kosta pengar för våra kunder. Men vad består elkostnaden av? I nedanstående diagram visar jag hur kostnaden fördelas för en kund på Österlens Krafts nät som förbrukar 20 000 kWh/år och som gjort ett aktivt val med bundet elpris i tre år.

ELSKATT
Elskatt och moms utgör alltså hela 38 % av elkostnaden! Dessutom innehåller själva elpriset ett antal parametrar som är helt beroende av politiska reformer. Några av dessa framgår nedan:

4elomraden

ELCERTIFIKAT
Elcertifikat infördes för att gynna förnyelsebar el producerad från nya anläggningar. Man har satt ett kvotsystem där elhandlaren är skyldig mot vite att köpa en viss, ökande andel av förnyelsebar el. Detta görs på en marknad där certifikaten handlas. Priset är idag ca 20 öre/kWh som tillfaller producenten. För konsumenterna innebär detta ett prispåslag på för närvarande 4-5 öre/kWh.

UTSLÄPPSRÄTTER
Utsläppsrätter har införts i hela EU och ambitionen är att minska på utsläppen av fossilt koldioxid (CO2). Den som släpper ut CO2 måste köpa in motsvarande mängd utsläppsrätter från en handelsplats där kvoterna successivt skall minskas. Utsläppsrätterna handlas idag för ca 5 €/ton CO2, men för ett drygt år sedan kostade de 25 €/ton. Eftersom elpriserna sätts efter den dyraste aktuella produktionen, påverkas alla elpriser. Idag är denna påverkan ca 1 öre/kWh men när priset var högt var påverkan ca 3-4 öre/kWh.

ELOMRÅDEN
I november 2011 indelades Sverige i fyra olika så kallade elområden, där vart och ett ska kunna utgöra prisområde. För närvarande är merkostnaden för en kund i södra Sverige ca 3 öre/kWh i förhållande till de som bor i Stockholm. Förutom dessa redan genomförda reformer kommer fler, och de kommer att kosta pengar. Det skulle vara trevligt om våra politiker kunde och vågade vara ärliga och tala om för oss medborgare redan i förväg vad vi kan förvänta oss om deras påverkan på elmarknaden.

Sommar och sol

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

När detta skrivs i midsommarveckan skiner solen och termometern tangerar 20 grader. Då är det lätt att glömma den långa vintern då framför allt mars var riktigt kall. Jag uppfattade det som om våren nästan helt uteblev. Min kollega, Lars, nämnde att han för en gångs skull varit ledig hela den vackra tiden ”mellan hägg och syren”. Häggen blommade på fredagen och syrenen på söndagen.

EU främjar fri rörlighet av varor och tjänster inom sitt område. Det medför att energimarknaden blir allt mer globaliserad. Detta förstärks av att allt fler ledningar etableras mellan Norden och kontinenten. För närvarande har vi, förutom förbindelse med de nordiska länderna, ledningar till Tyskland och Polen. En ledning till Litauen bedöms bli färdig inom något år. Europas elproduktion skiljer sig mellan länderna. Polen har mycket kolkraft medan Frankrike förlitar sig nästan helt till kärnkraft . Vi i Norden har relativt mycket vattenkraft. Tyskland, som fasar ut kärnkraften, har kraftigt subventionerad intermittent produktion i form av solceller och vind. Allt detta ska samverka vilket gör att elsystemet tidvis är ansträngt. Här har vi orsaken till det nya modeordet inom elbranschen – smarta nät.

Dessa ska på sikt göra att kunderna kan öka styrningen av sin elförbrukning. När produktionen är större än användningen ska förbrukningen öka och vice versa. Detta är kanske inte helt lätt att förstå, men exempelvis kan kylskåpet slå ifrån vid vissa tider medan värmeproduktionen ökar vid andra. Allt ska kunna ske i stort sett automatiskt. För att hantera detta håller man i EU på med att införa tolv detaljerade föreskrifter om hur elapparater ska bete sig. Motsvarande gäller för elproduktionen. Samtliga föreskrifter kommer att gälla hela EU. De som äger lokalnäten ska rapportera om kundapparater till regionnätsägaren som i sin tur rapporterar till stamnätsägaren vilken är sammanhållande. Riktigt hur detta ska gå till vet vi för närvarande inte men jag lovar att ni kommer att bli uppdaterade.

Till alla våra kunder: HA EN RIKTIGT SKÖN SOMMAR!

Göran Andersson. VD

Forsemölla norr om Rörum är ett av Österlens få vattenfall.

Vad händer med elpriserna?

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Den frågan kan uppfattas på två sätt. Den kan läsas med förvåning – vad i all världen händer? För inte så länge sedan trodde man på varaktig uppgång! Det kan också läsas med nyfikenhet – vad händer framåt? Tänk om jag visste det! Faktum är att elpriserna fortfarande är låga. Vad beror nu detta på?

Jo bland annat följande:

  • Den hydrologiska balansen är god, d.v.s. det är rätt så gott om vatten i magasinen.
  • Det är låga priser på kol, olja och naturgas, vilka används till elproduktion i många länder
  • Priset på utsläppsrätter är lågt.
  • Efterfrågan på energi till industrin är låg.
  • Produktionen av kärnkraft fungerar utan större störningar.
  • Utbyggnaden av vind och solkraft har ökat utbudet. Om någon eller några av dessa parametrar ändras, påverkas elpriset.

Om konjunkturerna vänder kommer industrin att öka sin efterfrågan vilket påverkar elpriset både direkt och indirekt genom att kol, olja och naturgas används mer. Detta tror man dock låter vänta på sig. Utsläppsrätter, som erfordras vid förbrukning av fossila bränslen, köps idag billigt eftersom efterfrågan är låg. Det finns politiska krafter som vill begränsa utsläppsrätterna vilket skulle pressa upp prisbilden. Inga sådana beslut är dock fattade ännu. En torr sommar påverkar den hydrologiska balansen och skulle minska tillgången på billig vattenkraft. Omvänt kommer en blöt sommar att öka tillgången och därmed sänka priserna. Jag tror att det blir låga priser ett bra tag till, men inte i flera år. Hade det varit dags att skriva avtal för mig idag, hade jag valt ett långsiktigt, fast pris. Men jag är en försiktig general. Källa: Modity Energi Trading www.modity.se

Bilden visar: Forsemölla norr om Rörum är ett av Österlens få vattenfall.

Lars Hörbo, försäljningschef

Global uppvärmning eller kommer det en ny istid?

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Det var fem minusgrader och en decimeter snö på vårdagjämningen! I skrivande stund ligger påsken framför oss och den ser ut att bli kall även den. Jag lider med de som är beroende av turistströmmarna. Men att klaga på vädret är föga konstruktivt. Det är inget man kan göra något åt. Och det är nog tur det om man tänker efter.

Att klaga på elpriserna är inte bättre, de flesta av oss inte kan göra något åt det heller. Det kalla vädret i mars skulle kunna leda till höga elpriser på spotmarknaden, men hittills, jag skriver detta 25 mars, har det inte varit så farligt. Dock börjar nivån i vattenmagasinen att bli under det normala så lite högre priser är nog att vänta innan våren är här på allvar.

Från och med första april ska det vara möjligt även för normalkunden att få sitt elpris avräknat per timme. Via t.ex. en app i sin smartphone kan man se hur elpriserna kommer att bli nästa dygn och kan styra sin förbrukning därefter. Fråga är vad man ska styra. Den mesta elen går ju åt till uppvärmningen.

Kanske kan man sänka värmen lite på dagen om ingen är hemma och köra hushållsmaskinerna på natten? Fast när vi före avregleringen hade så kallad dubbeltariff, vilket innebar lägre priser mellan 22.00 och 6.00, var det nog få som gjorde på det viset.

Jag tror faktiskt inte att timavräkning ger någon väsentlig minskad elkostnad för de flesta av oss. Däremot kan det leda till ökade kostnader för administration och teknik, vilket kunderna får betala.

Lars Hörbo Försäljningschef

En ”kontakt” för kunden!

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Om några år ska du som kund bara ha en kontakt! Ja, jag menar ju naturligtvis inte väggkontakt, det vore ett misslyckat försök att få dig att spara el. Nej, du ska bara behöva ha en kontakt för din elleverans, nämligen med din elhandlare. Denne ska sedan debitera även ditt elnät, var än i Norden du än bor!

Det betyder att Simrishamnaren kan köpa el av en elhandlare i Esbo och att Österlens Kraft kan sälja el till Wenche i Trondheim. Men med tanke på att all elhandel i Norden sker på samma ställe, Nord Pool i Oslo, tror jag inte att konkurrensen medför några väsentliga besparingar men det blir det lite bekvämare för kunderna. Det blir exempelvis lättare att få sitt elavtal med sig när man flyttar. För oss elhandlare kan det dock bli något besvärligt.

Nu ska vi ju kunna ta del av ett stort antal elnätsbolags debiteringsdata och hantera betalningsströmmarna. Nåja, det kommer säkert bra ADB-stöd för detta innan det träder i kraft. Värre kan det ju bli med språket om vi behöver diskutera med något avlägset elnätsbolag. Vi i Norden förstår ju varandra inte alltid fullt ut. Vi får kanske införa ett nytt branschspråk: El-spar-anto?

Lars Hörbo, Försäljningschef

Rymmer värmen ut genom fönstret!

Här är några tips som sänker din elförbrukning genom att se över dina fönster. – Täta dragiga fönster och ytterdörrar, det är ett enkelt sätt att förhindra att värme smiter ut. Ibland behöver man också byta ut gamla tätningslister mot nya.

Blev elräkningen större än vanligt?

Här är några tips som sänker din elförbrukning: För villaägaren betyder varje grads högre medeltemperatur cirka fem procent högre kostnad för uppvärmningen Du kan kanske sänka temperaturen någon grad utan att behöva frysa. Ett hus i utsatt läge kan förbruka 15 procent mer energi för uppvärmning än det som ligger skyddat. Tips! Ett plank eller […]

Stäng av apparaterna på riktigt!

Hemelektronik som tv, dator, dvd, cd-spelare och andra apparater, fortsätter att dra ström om du bara stänger av dem med fjärrkontrollen. Boven heter ”stand by-läge”. Hela 30-40 procent av all den energi som en apparat använder under sin livstid kan vara standby-el och totalt sett kan därför upp till 10 % av din hushållsel gå […]

Med en timer sparar du el än du tror!

Det är en mysig tid vi går till mötes och extra trevligt blir det när vi sätter ljus i våra träd och lyser upp våra mörka rum med olika typer av belysningar. Snart är det också dags att tända granen och adventsljusstakarna i fönstren. – Men hur mycket energi drar egentligen min julgransbelysning? – Behöver […]