Österlens Krafts Ledare – vi leder strömmen

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Vår branschförening Svensk Energi har haft regionmöte, den här gången i Eriksbergs Viltpark. Förutom möjligheter att utbyta erfarenheter med kollegor i branschen fick vi oss till livs vad som är på gång i framtiden för el och energi. Det är mycket, vilket vår VD skrev om i förra numret. Jag ska bara ta upp en sak vilken är nära förestående.

Den 1 oktober ska det vara möjligt för aktiva kunder att få timmätning. Detta innebär inte att var och en av oss kommer att få vår mätning på timnivå automatiskt. Men om man är en medveten kund kan man begära timmätning hos sin elnätsägare, och den tjänsten tillhandahålls utan extra kostnad för den enskilde. I första skedet kommer resultaten att sammanställas och redovisas månadsvis.

Lagen pratar emellertid bara om mätning. Ska detta få effekt för kundens spariver måste det ju även innebära att man debiterar per timme och naturligtvis då till aktuellt timpris. Än så länge är det dock inte lagkrav. Följden blir att den medvetna kunden kan hålla reda på hur förbrukningen är varje enskild timme i efterskott, men det är inte säkert att han kan komma åt de lägre priserna som vanligtvis gäller på nätter och helger. Alltihop debiteras till det genomsnittliga spotpriset för månaden. Och har man fastprisavtal är det ju alltid samma pris.

Idén kan synas vara bra ut ett samhällsperspektiv men är lite för tidigt sjösatt. Om vi bara hade gett oss till tåls lite till, något år kanske, skulle vi kunna få bättre nytta av våra elmätare. Förutom att leverera värden till nätägaren för debitering skulle den kunna användas till att styra olika elförbrukare så att de används optimalt.

Men en lag är en lag, det är bara att gilla läget. För tre-fyra år sedan byttes alla elmätare i Sverige ut till en kostnad på 10-15 miljarder kronor. För att nu få till ett fungerande system med timmätning räknar man med ytterligare kostnader på 3-5 miljarder! Dessa pengar tas ut av konsumenterna, några andra finansiärer finns inte.

Lars Hörbo, försäljningschef

Ny och säker väderprognos!

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Konsten att spå väder har alltid varit mytomspunnen. Vi har ju vår gamla bondepraktika att gå efter eller modernare metoder som att spå i abborrfenor. Nu har vi lyckats knyta kontakt med en man som osvikligt kan spå vintervädret, nämligen Håkan. Han har konstaterat att om han bundit sitt elpris får vi en mild vinter och om han har spotpris får vi en vargavinter. Så ni som funderar på hur ni ska göra nästa vinter – ta reda på hur Håkan gör och gör precis tvärtom. Skämt åsido. Varmt eller kallt? – Vem vet? Rörligt eller fast? – Vem vet?

Utpriserna med skatt och moms var under februari 106,1 öre för kunder med spotprisavtal. Det var vinterns högsta notering. Under mars ligger priserna betydligt lägre, jag skulle tro att de slutar på strax under 80 öre/kWh. Inte heller i mars har det varit någon större skillnad mellan elområde Stockholm och elområde Malmö, under 1 öre/kWh. De kunder som haft så kallat vinterpris går nu i de flesta fall över till spotpris per den första april, några den första maj. Priserna i de fasta avtalen ligger när detta skrivs runt en krona per kilowattimme.

Mars i år har varit den varmaste uppmätta någonsin, t o m vitsipporna blommade redan i slutet av månaden.

Nu är luftledningarna i Mellby ett minne blott!

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Nu har vi bytt ut alla luftledningarna runt Mellby, vilket ger en stor förändring av landskapsbilden. Till det positiva tycker vi själva. Vi har haft ett par kortare strömavbrott i Simrishamn. Den 24 januari försvann strömmen runt Korsavadsskolan när ett så kallat högspänningsfack löste ut. Några dagar senare hände samma sak i vår station på Biltorget. Det rör sig om tillverkningsfel i en brytare. Efter diskussion med tillverkaren har vi börjat bygga om samtliga stationer som har denna brytare för att eliminera risken att detta händer igen. Den plötsliga kylan i början på februari vållade oss en del problem. Transformatorn på Mossgatan i Simrishamn gick varm på grund av överlast den 2 februari. Det åtgärdades med forcerad kylning. I Brösarp bad regionnätets ägare Eon oss att koppla in reservmatningen för att inte överbelasta den vanliga inmatningen. Den 6 februari toppade belastningen på Simrishamnsnätet med 19,6 MW, lika hög last som vi hade förra vintern!

URSÄKTA ATT VI STÖR!

När vi är ute och byter luftledningar till markkabel eller när vi gör andra underhållsarbeten är det ofrånkomligt att vi stör på olika sätt. Det är klart att vi för söker vara så smidiga vi kan men ta gärna kontakt med oss för att ge oss dina synpunkter så ska vi försöka störa så lite som möjligt. Jag tänker i synnerhet på när vi måste arbeta på trottoarer eller kanske till och med på din tomt. Vår personal har genom gått en utbildning i ”Arbete på väg”. Här sätts säkerheten både för oss och för trafikanterna i fokus. Ta hänsyn och visa respekt när du passerar oss så tryggar du vår arbetsmiljö.

FJÄRRVÄRME

I februari månad har det hittills varit så pass kallt att vi inte klarat produktionen med enbart biobränsle. Att bygga flispannor för att klara dessa köldtoppar är allt för kostsamt. Dessutom är de tröga. En oljepanna till exempel är betydligt billigare att bygga och kan dessutom startas och stoppas snabbt. Olja är betydligt dyrare än biobränsle så ni kan var förvissade om att vi inte kör i onödan!

Österlens Krafts Ledare – vi leder strömmen

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Många anser att vi inom energiföretagen motsätter oss förändringar. Till en viss del kan jag inte annat än hålla med, men ofta är det i omtanke om våra kunder som vi protesterar. Vi är också kunder.

Sedan elmarknaden avreglerades 1996 har vi fått uppleva stora förändringar. Som exempel kan nämnas införandet av en så kallad ”nätnyttomodell”, senare ersatt av ett system med förhandsreglering för att se till att vi inte tar ut för höga elnätspriser.

Vi har fått se införandet av elcertifikat till främjandet av utbyggnad av förnyelsebar elproduktion. Vi har fått utsläppshandelsystem inom hela EU för att fördyra, och därmed minska utsläppen av fossil koldioxid. Under åren har energiskatterna förändrats både till struktur och till nivå, mest uppåt. Kärnkraftverket i Barsebäck har stoppats och vindkraften har byggts ut kraftigt. Och nu senast delades Sverige i fyra olika elområden med tidvis olika pris.

Jag vågar påstå att samtliga åtgärder ovan har bidragit till att både elenergipriserna och kostnaderna för eldistribution har blivit högre. När nu så mycket har hänt redan, är det färdigt nu? Här skulle jag vilja utbrista ett nej! Det har precis börjat.

Ett av de senaste utspelen från politikerna är att fjärrvärmen skall avregleras likt elmarknaden. En utredning är framtagen men beslut har ännu inte fattats om detta. Däremot är beslutet fattat att vårt elcertifikatsystem nu blir gemensamt med Norge. El, marknadsförd och såld som garanterat producerad av ett visst energislag skall från och med 2012 ha ursprungsmärkning för att man ska kunna kontrollera detta.

I Bryssel finns förslag om ett nytt energibesparingsdirektiv. I detta direktiv heter det att energileverantören skall hjälpa sina kunder att årligen spara 1,5 % energi i förhållande till föregående år. Hur detta skall gå till eller hur man ska hantera skillnader i väderlek och temperaturer mellan åren framgår inte. Enligt en lagrådsremiss är det sannolikt att timvis avräkning av elförbrukningen kommer att genomföras redan i höst, åtminstone för lite större kunder.

Slutligen vill jag också nämna att planerna är långt framskridna om en gemensam nordisk slutkundsmarknad. Man ska kunna handla el från vilket av de nordiska länderna man önskar. Tanken är att elhandlaren även skall fakturera elnätsavgiften. Allt detta kommer att medföra förändringar för oss i elbranschen. Administrationskostnaderna ökar och det gör säkerligen kostnaden för konsumenterna också. Men visst är det många och spännande utmaningar.

Göran Andersson, VD

Vintern gav dyrare spotpriser under februari

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Så fick vi vinter även i Skåne till barnens förtjusning och elförbrukarens förtvivlan. Genast tog spotpriserna ett kraftigt skutt och fördubblades i början av februari. Sedan lugnade det ned sig lite, men i skrivande stund den sextonde februari ligger månadsgenomsnittet på 120 öre/kWh inkl skatt och moms mot 87,9 öre/kWh för januari. Det kan hända mycket än så se detta bara som en indikation.

Nu svettas den som valt rörligt pris och myser den som tecknat fast avtal. Kom då ihåg att man aldrig ska jämföra bara en enda månad. När vi säger att rörliga avtal är billigast på sikt, talar vi om perioder på minst fem år. De fruktade prisskillnaderna mellan elområde 3 och 4 har dock inte varit så farliga. Det var i stort sett noll under januari och hittills denna månad är det 2,67 öre/kWh. Fungerar bara kärnkraften i Sverige och blåser det bara hyfsat mycket på Danmarks vindkraftverk så blir vi inte missgynnade i Skåne. Just nu kan vi slå hål på myten att det är billigast att teckna fasta avtal under sommaren.

I skrivande stund ligger avtalspriserna under förra sommarens prisnivå, trots att vi har fått elområdesindelningen. Men som ni förstått är elpriser en färskvara som ändrar sig från dag till dag. Ta i alla fall en titt på vår hemsida om du går i tankarna att teckna bundet avtal, det kan vara dags!

Hurra! Vad vi är bra!!!

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Det skulle vi gärna vilja skrika ut efter att ha sammanställt vår senaste kundenkät. Denna gjordes tillsammans med två andra elbolag och vi sticker verkligen ut som det bolag som har nöjdast kunder! Inte mindre än 86% var nöjda eller mycket nöjda med oss som bolag över huvud taget.

Framför allt är det vår kundtjänst som får bra omdöme. Men vi är ödmjuka inför sådana här undersökningar. Även om tidigare enkäter gett samma svar, finns det felkällor. Några procent av de svarande var missnöjda, vilket naturligtvis är mycket tråkigt och därför hoppas jag dessa tar kontakt med oss för att se om det är något som kan redas ut.

Vi lottade ut tio stycken presentkort till de som svarade och de lyckliga vinnarna har fått sina vinster.

EL branschen har fortsatt lågt förtroende hos sina kunder

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

EL branschen har fortsatt lågt förtroende hos sina kunder. Detta har vi förståelse för. Det går väl knappast en dag utan att det sägs något negativt om elen. Myndighetspålagor, EU-beslut och inte minst oseriösa elhandlare har bidragit till detta och det tar lång tid innan vi får tillbaka förtroendet. Österlens Kraft har klarat sig betydligt bättre än genomsnittet för Sverige, det visar vår senaste kundundersökning. Vi tror att missnöjet ofta beror på rena missuppfattningar och det visar på att vi behöver bli bättre på att informera våra kunder. Elkraftens röst är ett bra och uppskattat forum för detta och därför har vi nu satsat på att göra detta lilla blad mera lättläst. Vi kommer också att förändra vår hemsida. Jag hoppas att våra ansträngningar faller er i smaken men är tacksamma för synpunkter som t.ex. kan lämnas på mail info@osterlenskraft.se.

Lars Hörbo, försäljningschef

Österlens Kraft har många strängar på sin lyra

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

ELNÄT OCH ELHANDEL

Vi hälsar 120 nya kunder från Simrishamnsbostäder välkomna som kunder. Dessa har haft elen i hyran tidigare, men blir efter omläggning kunder direkt till oss. Vi gör det bästa vi kan för att underlätta övergången.

KABELTV

För att göra det bättre för våra kunder med större utbud och kvalitet på överföringen har vi precis bytt utrustning för digital TVsändning. Dessvärre fick vi och vår leverantör problem vilket har ställt till det för våra kunder. Vi hoppas att alla problem är undanröjda när detta läses.

GATLJUSENTREPRENADEN

Kommunen har handlat upp underhållet av gatljusen med offentlig upphandling. Tyvärr var inte vårt erbjudande det bästa utan en annan leverantör tilldelades uppdraget. Detta blev dock överklagat av en tredje leverantör och därför får vi fortsätta med uppdraget tills överprövningen är klar.

FJÄRRVÄRME

Vi kan nu glädja oss åt att Autoseums fina fordonssamling och dess besökare värms upp med fjärrvärme från oss. Den nya biobränslepannan gör det möjligt att producera all fjärrvärme utan tillskott av fossila bränslen och detta vid betydligt lägre temperaturer än tidigare.

Rörliga avtal ökar men de flesta väljer fast elpris

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Rörliga spotpiser priser må vara billigast på lång sikt men det är en verklig berg- och dalbana med priserna. I december 2010 låg utpriset på 150 öre/kWh med skatt och moms, samma månad 2011 låg den på runt 83 öre/kWh. Det är förståeligt att många som upplevde höga spotpriser förra vintern har valt att vintersäkra i år. Visserligen har de betalt lite mer än spotpriset, men de har haft en trygghet i att veta vad elpriset är. Ett bundet elavtal får alltid ses som en försäkring, och en försäkring får man vara beredd att betala lite extra för.

Enligt webbsidan ”elskling.se” var det 32% av kunderna som tecknade rörligt elavtal i november vilket är en kraftig ökning sedan föregående månad, men det var fortfarande 68% som valde fast pris. Med den höga vattenfyllningsgrad vi har kan vi nog räkna med fortsatt låga spotpriser i vinter, såvida det inte smäller till och blir riktigt kallt.

Var uppmärksam vid telefonförsäljning av el

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Det händer mycket nu som medför konsekvenser för elbranschen och er kunder framdeles. Mycket beror på beslut i EU, vilket vi har lärt oss leder till nationella lagar och regler. Indelningen av Sverige i fyra elområden, som du kan läsa mer om på omstående sida är ett exempel. Men det händer mycket mer.

Många är missnöjda med vilseledande säljsamtal.

Flera elhandelsföretag hör av sig till vår branschorganisation Svensk Energi för att få råd om vad de ska säga till sina före detta kunder som känner sig pålurade ett byte av elleverantör. Vi får också många samtal från kunder som mer eller mindre ofrivilligt bytt leverantör. Det är många elbolag som slåss på marknaden och säljsamtalen är inte alltid utförda enligt reglerna. Marknadsföringslagen ställer krav på att det ska framgå tydligt att det är fråga om marknadsföring och vem det är som ringer. Vidare får man inte använda vilseledande påståenden eller jämförande, inte heller utelämna eller ge tvetydlig information.

Exempel på avvikelser.

Vi kan, med ledning av vad våra kunder har sagt, ge följande exempel på avvikelser mot Marknadsföringslagen.

  • Jämförelse sker inte mellan likvärdiga produkter, exempelvis jämförs säljarbolagets avtalspris med konkurrentens tillsvidarepris. Ett annat sätt är att jämföra dagens spotpris, om det är lägre, med konkurrentens pris förra månaden.
  • Säljaren ger information om offertens totala årskostnad men är inte tydlig med att det inte kan jämföras med det preliminära årskostnad som framgår av kundens elräkning. Den beräknade årskostnad som där finns baseras på historiska data om pris och förbrukning, samt innefattar även nätkostnaden om samma bolag fakturerar både el och nät.
  • Man erbjuder ett kampanjpris som i stort sett är utan påslag från elbolaget men upplyser inte om att avtalet och därmed priset övergår till något helt annat efter kampanjtiden.

Vad gör man då om man upptäcker att man ingått ett elavtal man inte vill ha? Ja, i första hand ska man se till att utnyttja sin ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen. Den är på 14 dagar. Får man inte tag i elbolaget på telefon ska det räcka med att mejla. Om man uppfattar sig ordentligt vilseledd är det till Konsumentverket man ska vända sig, även om de kan ha svårt att agera i ett enskilt fall, men det kan ju vara många som anmäler samma sak.

Vårt råd till dig som elkund.

Tacka aldrig ja direkt på ett erbjudande per telefon. Be att få avtalet skriftligt, eller om detta inte erbjuds, skaffa så mycket information som möjligt. Ta sedan kontakt med din nuvarande elleverantör och berätta om erbjudandet för att göra en rättvisande jämförelse. Prisjämförelser på nätet är vägledande men kan även de vara vilseledande och till och med felaktiga. En personlig kontakt med dels det tilltänkta, dels det nuvarande elbolaget är alltid säkrast. Elpriser är färskvara och jämförelser bör helst göras samma dag.

Har du fått ett omteckningserbjudande?

Omteckningserbjudande måste skickas senast 40 dagar före avtalets slut. Nytt avtal kan ingås i vårt fall ända fram till startdatum. Det kan därför vara idé att kontrollera hur priserna ligger till strax före sista dagen för offertens giltighet, de kan var lägre!

Kontakta oss.

Vi på Österlens Kraft sätter en ära i att ge så korrekta upplysningar och stöd till kunden som vi förmår. Ring gärna mig på telefon 0414-28551. Är jag upptagen så lovar jag att ringa upp dig om du uppger ditt telefonnummer på min svarare.

Rymmer värmen ut genom fönstret!

Här är några tips som sänker din elförbrukning genom att se över dina fönster. – Täta dragiga fönster och ytterdörrar, det är ett enkelt sätt att förhindra att värme smiter ut. Ibland behöver man också byta ut gamla tätningslister mot nya.

Blev elräkningen större än vanligt?

Här är några tips som sänker din elförbrukning: För villaägaren betyder varje grads högre medeltemperatur cirka fem procent högre kostnad för uppvärmningen Du kan kanske sänka temperaturen någon grad utan att behöva frysa. Ett hus i utsatt läge kan förbruka 15 procent mer energi för uppvärmning än det som ligger skyddat. Tips! Ett plank eller […]

Stäng av apparaterna på riktigt!

Hemelektronik som tv, dator, dvd, cd-spelare och andra apparater, fortsätter att dra ström om du bara stänger av dem med fjärrkontrollen. Boven heter ”stand by-läge”. Hela 30-40 procent av all den energi som en apparat använder under sin livstid kan vara standby-el och totalt sett kan därför upp till 10 % av din hushållsel gå […]

Med en timer sparar du el än du tror!

Det är en mysig tid vi går till mötes och extra trevligt blir det när vi sätter ljus i våra träd och lyser upp våra mörka rum med olika typer av belysningar. Snart är det också dags att tända granen och adventsljusstakarna i fönstren. – Men hur mycket energi drar egentligen min julgransbelysning? – Behöver […]