Om oss

Österlens Kraft är ett litet lokalt företag som sätter dig som kund i centrum. Vi har som mål att kunna serva dig på bästa sätt.

Det innebär bl.a. att vi strävar efter att du ska kunna nå oss på telefon eller med besök när du så önskar. Österlens Kraft är en ekonomisk förening som ägs av medlemmarna på Österlen. Det finns ingen ägare utöver medlemmarna som ställer krav på avkastning.

Vår kvalitetspolicy

Österlens Kraft är genom långsiktigt engagemang ett smidigt alternativ för medvetna kunder. Genom att fokusera på kundens behov och förväntningar levererar vi alltid rätt produkt och rätt tjänst i rätt tid. Därmed är vi alltid tillgängliga för felanmälningar medan vi i övriga ärenden är tillgängliga på kontorstid. Genom korta beslutsvägar och delegerat ansvar kan vi hantera önskemål, klagomål och reklamationer omedelbart.

Vår miljöpolicy

Österlens Kraft arbetar aktivt för en hållbar utveckling och förebyggande av föroreningar. Vår målsättning är att negativ miljöpåverkan från verksamheten i Simrishamn med omnejd skall minimeras, med hänsyn till tekniska och ekonomiska möjligheter. Vi arbetar för att förbrukningen av naturresurser för produktion av värme och el så långt möjligt ersätts av förnyelsebara råvaror. Vi följer gällande lagstiftning och andra krav.

Vår sponsorpolicy

Syfte:

Genom vårt lokala engagemang vill vi skapa goda relationer till såväl kunder som vår övriga omgivning, samt att vi vill bidra till ett aktivt föreningsliv och även främja samhällsutvecklingen i vår region. Sponsringen ska ligga i linje med våra värderingar och skapa ömsesidig nytta för alla inblandade parter. Det ska vara till nytta för företaget, kunderna och/eller medarbetarna.

Vi sponsrar inte:

Vi sponsrar inte verksamheter som kan anses vara kontroversiella, riskbetonade eller som har politiskt eller religiöst budskap. Inte heller verksamheter som kan uppfattas som omoraliska, oetiska eller på annat vis integritetskränkande.

Vi sponsrar:

 • Lokala föreningar och evenemang inriktade på sport, kultur och samhällsnytta.
 • I första hand riktas mot verksamheter där vår personal är engagerade eller är kunder till oss.
 • Verksamheter/föreningar som låter alla medverka, oavsett talang, kön, ålder, hudfärg eller religion.
 • Föreningen/verksamheten ska vara inom vårt nätområde alternativt kund hos oss.

Ansökan om sponsring:

Ansökan sker två gånger per år via e-post och ska vara Österlens Kraft till handa senast 1 juni samt 1 december före halvår som ansökan avser. Ansökan ska innehålla vilken verksamhet/förening ansökan avser, samt vad man söker sponsring till. Samtliga sponsorsamarbeten kräver ett skriftligt sponsoravtal mellan föreningen/verksamheten och Österlens Kraft.

Fakta om Österlens Kraft

Föreningen har ca 400 medlemmar som består av privatpersoner och företag på Österlen. Varje medlem har en röst på den årliga föreningsstämman, som hålls på våren.

 • Org.nr 738800-2706
 • Föreningen är moderbolag i en koncern och äger 100% av
 • Österlens Kraft AB (556406-3054) som i sin tur äger 100% av
 • Österlens Kraft Försäljnings AB (556301-9487).
 • All drift utom elförsäljning sker i Österlens Kraft AB.
 • Elförsäljning bedrivs i Österlens Kraft Försäljnings AB.
 • VD för båda bolagen är Göran Andersson.
 • Antal anställda: ca 17 st
 • Omsättning i koncernen 2016: 124 Mkr
 • Balansomslutning 2016:  157Mkr
 • Distributionsområde: Simrishamns tätort samt området från Brösarp till Tångdala utanför Mellby.

Historik

Vitabyortens Energiförening startade 1922

Även om företaget Österlens Kraft AB bara funnits i sin nuvarande form sedan 1999 år så har det en anrik historia. Faktum är att den började redan 1922. Då bildades nämligen Vitabyortens Energiförening. Det blev en ekonomisk förening, startad av några storbönder som gick samman för att kunna tillgodose sitt elbehov på bästa sätt. Föreningen byggde upp ett elnät till sina medlemmar och i takt med att antalet medlemmar växte utvidgades nätet till att omfatta stora delar av nuvarande norra Simrishamns kommun samt Brösarp och S:a Björstorp i Tomelilla kommun. Verksamheten växte snabbt och blev en angelägenhet för tusentals hushåll och man bytte namn till Österlens Kraft Ek. För.

Samgående med Simrishamns Energi 1998

1998 skedde en överenskommelse med Simrishamns Energi om samgående, vilket skedde den 31/12 1998. Verksamheten flyttade strax därefter till nuvarande lokaler på Testgatan 3 i Simrishamn.
Simrishamns Energi AB med dotterbolaget Simrishamns Eldistribution AB har sitt ursprung i Simrishamns Elverk. Även detta elverk startade på 1920-talet som en kommunal förvaltning men bolagiserades 1994 i samband med avregleringen av energimarknaden. 1995 köptes Simrishamns Kabel-TV AB.

Fortsatt kundägande

Föreningen ägs allstå av de av sina kunder som har valt att  bli medlemmar. Österlens Kraft Ekonomisk Förening,ägare till aktiekapitalet i dotterbolaget Österlens Kraft AB, har i dag c:a 400 medlemmar. Under senare år har alla vinstmedel stannat i föreningen för att användas till investeringar, inte minst i elnätet.