Etiketter ‘Ledare’

Mossig hemsida!

Written by Lars Hörbo on . Posted in Aktuellt, Elkraftens röst, Information

Vår hemsida har snart nått sista förbrukningsdag. Vi håller på med en ny som förhoppningsvis är igång till årsskiftet. Det kan bli lite dåligt med uppdateringar under tiden men vi håller igång ”Aktuellt” -spalten

Jämförelse mellan fast och rörligt pris

Written by lars rabe on . Posted in Elspartips

Jag har gjort en jämförelse mellan ett fastpriskontrakt skrivet i december 2014 att gälla under 2015, ett dito skrivet i december 2015 att gälla 2016, med det verkliga utfallet på rörliga priser under 2015. Kom bara ihåg att detta är historia och ger ingen information om framtida priser. Här framgår det klart att ett fast pris för 2015 blev en nitlott. Inte en enda gång har de rörliga priserna varit upp i samma nivå. Fastpriset för 2016, om vi tecknar det nu, är ca 10 öre lägre än i december 2014. Kan de rörliga priserna bli ännu lägre än så 2016? Inte troligt, men vi får väl se. Själv har jag skrivit kontrakt på 5 år…

Er elhandlare, Lars Hörbo

Bye bye luftledningarna! Nu är allt marklagt.

Written by lars rabe on . Posted in Elkraftens röst

Den nionde oktober avslutades en milstolpe i Österlens Kraft historia. Då fullföljdes ett mångårigt program med markförläggning av högspänningsnätet med att den sista luftledningen togs ur drift. Nu påverkas vi inte längre av väder och vind när vi ska säkerställa elleveranserna hem till er. Fortfarande finns det naturligtvis risker för strömavbrott, exempelvis när någon gräver av en ledning eller att det är avbrott på inmatningen till vårt område, något som vi inte kan råda över.

Inga avgiftshöjningar!
När detta skrivs är vi inne i de sista veckorna av 2014, ett år som har genomsyrats av vallöften men också av ovanligt varmt väder. Jag kan för egen del inte minnas något tidigare kalenderår där samtliga månader uppvisar temperaturer långt över den referensperiod som benämns normalåret.
Det brukar alltid vara något eller några bakslag med kyla och snö, men det verkar vi slippa 2014. Detta har medfört att såväl värmeleveranser som elleveranser för uppvärmning har blivit mindre än vad vi beräknat, vilket naturligtvis påverkar vårt resultat. Trots detta har vi beslutat att varken höja elnätsavgifterna eller fjärrvärmeavgifterna inför 2015.

Tack till Simrishamnsbostäders hyresgäster.
Den siste oktober kopplade Simrishamnsbostäder bort den sista kabel-TV-anslutningen från Österlens Krafts nät och vi levererar alltså inte längre denna tjänst till Simrishamnsbostäders hyresgäster. Vi vill därför passa på och tacka alla er gamla kunder för den tiden vi har fått serva er och vi hoppas att ni får det minst lika bra med er nya leverantör.

Ett riktigt Gott Nytt År önskar jag och alla vi på Österlens Kraft.

Göran Andersson, vd

När du flyttar till en ny adress är elnätsägaren skyldig att se till att du har ström på inflyttningsdagen

Fiberutbyggnaden i Simrishamn tar fart!

Written by lars rabe on . Posted in Bredband, Elkraftens röst

Det har blivit stort intresse för fiber från Österlens Kraft inne i Simrishamns tätort. Vi kommer därför att intensifiera utbyggnaden så mycket som det är praktiskt möjligt. För närvarande är det dessvärre brist på anläggningspersonal. Men mycket händer trots detta.

I vecka 39 fick bostadsrättsföreningen Simrishamnshus nr 2 med 52 lägenheter tillång till snabbt bredband via fiber med hjälp av oss och våra entreprenörer. I vecka 40 börjar vi bygga ett internt nät åt bostadsrättsföreningen Ekelunden. Detta gör att lägenhetsinnehavarna kan välja vilken operatör de önskar, under förutsättning att operatören vill leverera till föreningen.

Vi kommer naturligtvis att erbjuda våra egna tjänster där. Vi har också anslutit ett större antal kunder till fibernätet där vi redan hade förbindelse för kabel-TV. Vi har gjort enkätutskick till vissa delar av Simrislund, för att se hur intresset för fiber var där. På Korngatan och Havregatan var intresset så stort att vi kallade till informationsmöte på vårt kontor och ett drygt tjugotal intresserade kom. I samband med informationen fick vi ett antal kontrakt underskrivna.

De som ännu inte skrivit på får ett avtalsförslag hemskickat för att kunna ta del av vårt erbjudande. Eftersom det redan finns tillräckligt antal intresserade kan vi redan fastslå att utbyggnaden kommer att starta under hösten och händer det inget oförutsett kan de som ansluter sig få bredband till jul.

Fortsätt att anmäla ert intresse till oss, vi håller listan uppdaterad och kommer att göra fler riktade kampanjer i de områden där det finns störst intresse. Vår anslutningsavgift för närvarande är 10 000 kr inkl. moms och vi ser idag inget behov av att höja densamma, men det finns inga garantier för framtiden. För anslutningsavgiften gräver vi fram till tomtgränsen medan ni själva får ombesörja grävningen på er tomt.

När väl kanalisationen är på plats kommer vi och blåser in fibern och gör installationen färdig i huset. Ni förbinder er inte att köpa något därefter, utan det kan ni avgöra senare och då betalar ni naturligtvis enbart för de tjänster som ni önskar. Detta gör att ni i lugn och ro kan vänta ut er redan bundna avtal utan att kostnaden stiger.

Göran Andersson, VD

När du flyttar till en ny adress är elnätsägaren skyldig att se till att du har ström på inflyttningsdagen

Tillsvidareavtal blir ”Anvisningsavtal”

Written by lars rabe on . Posted in Elkraftens röst

Energimarknadsinspektionen är bekymrad för att det fortfarande är många elkunder som inte har gjort ett aktivt val av elavtal. De har då det pris som elnätsägarens anvisningsleverantör har satt. Ofta är detta pris relativt högt. Denna avtalsform har haft många olika namn.

Hos oss och många andra elhandelsföretag har det hetat Tillsvidareavtal. För att minska namnförvirringen och öka medvetandet om vilket avtal man har, har vår branschorganisation Svensk Energi rekommenderat sina medlemmar att använda begreppen Anvisningsavtal och Anvisningspris. Därför kommer vi att byta namn på denna produkt från och med julifakturan.

När får man Anvisningsavtal?
När du flyttar till en ny adress är elnätsägaren skyldig att se till att du har ström på inflyttningsdagen.

Har du inte själv i förväg tagit kontakt med en elhandlare får du leverans från den elleverantör som nätägaren anvisar. Då har du ett Anvisningsavtal. Du får strax efter inflyttningen ett brev med uppgifter om din elanläggnings data och en uppmaning att kontakta en elhandlare för att få ett elavtal som passar dig.

Gör du inte detta, fortsätter du att ha Anvisningsavtal. Även om du inte har flyttat på länge kan du ha Anvisningsavtal, t.ex om du aldrig någonsin sedan elmarknadsreformen infördes gjort ett aktivt val av elavtal.

Tidigare kunde ett tidsbundet avtal som inte förnyades också övergå i ett liknande avtal, men numera tillämpar vi spotpris utan bindningstid. Titta på din faktura vad du har för typ av avtal. Det är inte svårt att göra ett aktivt val, det är bara att ringa 0414-285 51.

Vi jobbar vidare för att hålla samma höga servicenivå!

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Österlens Kraft är ett lokalt företag som ägs av sina kunder genom en ekonomisk förening. Vi har koncession för elnät men vi verkar också på en konkurrensutsatt marknad vad gäller elhandel och bredband. Till och med fjärrvärmen är idag konkurrensutsatt av värmepumpar under nu rådande låga elpriser.

Vårt motto och överlevnadsstrategi är att tillsammans med låga priser hålla en mycket god och kundnära service. Vi har i stort sett på egen bekostnad sett till att det finns ett fibernät i hela Simrishamns tätort. Med detta som grund har vi möjliggjort stabila bredbandsuppkopplingar och Kabel-TV-leveranser med god service och lovordad god support inte minst till Simrishamnsbostäders hyresgäster.

Mot denna bakgrund är det svårt att förstå att Simrishamns kommun och dess helägda bolag Simrishamnsbostäder har handlat upp och ingått avtal inom de områden vi är verksamma utan att ge oss möjlighet att delta. I stället har uppdragen gått till leverantörer utanför kommunen. Detta innebär bland annat att vi nu inte längre kommer att serva Simrishamnsbostäders hyresgäster med Kabel-TV och bredband. Dessa tjänster kommer successivt att tas över av Telia.

För er som är kvar som kunder på TV och bredband kommer vi att fortsatt att eftersträva en hög servicenivå och, i samverkan med er, bygga ut vårt fibernät.

Göran Andersson, vd

Var lugn, vi höjer inte elnätsavgifterna 2014

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Trots den vinnande domen i förvaltningsrätten och energimarknadsinspektionens utspel i TV och press avser inte vi att höja avgifterna med mer än vad som är av behov för att uppfylla de krav som ni kunder och myndigheterna ställer av den omreglerade energibranschen. För 2014 räknar vi inte med någon höjning alls. Energimarknadsinspektionen, EI, är den myndighet som granskar energibranschen. Myndigheten begär in ett flertal olika data från oss så att de kan granska vår kvalitet och ekonomi. Elnätet, d.v.s. själva överföringen av elen från producenten till er kunder, granskas mest. Här har myndigheten sedan avregleringen 1996 tillämpad en rad metoder för att säkra att vi inte tar för mycket betalt, men ändå ger kunderna den kvalitet i överföringen som lagen säger.

Första granskningsmodellen, som innebar en granskning i efterhand av ett fiktivt beräknat nät förkastades efter ett par år. Allt det kostnadskrävande arbete som elnätsföretagen lagt ner på att ta fram data till modellen var alltså förgäves. Inför 2012 infördes i stället en metod där EI i förväg fastställer hur stora intäkter varje elnät maximalt ska kunna få ta ut med rimlig avkastning och så att näten skulle kunna bevaras och förbättras.

Stort arbete lades på nytt ner från elnätsbolagens sida, men tre månader innan verkställigheten upptäckte EI att metoden i många fall skulle kunna innebära en större avgiftshöjning för kunderna. Då införde EI i all hast en djupt orättvis övergångsbestämmelse, som innebär att den intäktsnivå som EI genom sin modell ansett rimlig redan nu för den kommande femårsperioden istället skulle få införas successivt under en period av hela arton år! Detta medförde att många elnätsföretag, däribland vi, överklagade EI:s beslut. Den elfte december fastställde förvaltningsrätten i Linköping att EI gjort fel och gjort avsteg från lagen när man införde övergångsmetoden.

Vad som är beklagligt är att före domen gick EI ut i pressen och påstod att om elnätsföretagen skulle vinna målet kommer elavgifterna att ökas med upp mot 50 %. Man avsåg elnätsavgifterna, men de som läste detta och räknade 50% på sina totala elavgifter månde ha bävat. Österlens Kraft har idag ett väl underhållet elnät med få elavbrott, tack vare ett långsiktigt arbete med att markförlägga elnätet så mycket det varit möjligt. Detta har naturligtvis kostat avsevärda belopp, men eftersom vi har varit målmedvetna har avgifterna kunnat hållas på en rimlig nivå.

Vi kommer även i framtiden att eftersträva ett bra nät och genom god framförhållning hålla avgifterna på så låg nivå som möjligt. Med rådande politiska situation inom energiområdet kan det dock med väldigt kort varsel komma reformer som kostar väldigt mycket pengar att genomföra. För att kunna hantera detta kommer vi att kämpa för att vår intäktsram skall vara så hög som möjligt – förhoppningsvis utan att vi skall behöva använda oss av denna.

Göran Andersson VD

Välj att köpa el rätt

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

När du går i affären och handlar gör du hela tiden aktiva val – den här varan vill jag ha, den där varan kan jag avstå ifrån. Precis samma sak är det med el. Varje gång du sätter på något som drivs med el gör du ett val – du köper något. Ljus, värme, kyla – bekvämlighet! Detta har ett värde för dig. Vill man ha en snabbt torkad handduk i stället för en som surnar, ja då köper man lite el till handdukstorken, det kostar ca 25 öre i timmen. Vill du bjuda på något gott hemlagat köper du el för femma och använder ugnen i två timmar. Godare och billigare än micrat halvfabrikat. Elen till TV:n kostar ca 35 kronor i månaden men priset för själva programmen är mycket högre. Att ha tio lågenergilampor tända utomhus under vinterns mörka tid kostar runt 300 kronor per år. Det kan det väl vara värt att slippa komma hem till ett mörkt hus.

Så köp el- för din bekvämlighet! Så vi ska använda mer el då? Nej, det ligger i ett samhällsintresse att totalt sett minska elanvändningen för att få balans i efterfrågan och utbud på så klimatsmart elproduktion som möjligt. Men vi ska spara på rätt sätt – utan att göra för stora avkall på vår bekvämlighet. Börja där det gör störst nytta, med värme och kyla. En värmepump kan spara trettio procent av den del av energin som går åt till uppvärmning. Den investeringen är snart betald. Däremot är det tveksamt om det lönar sig att byta en kyl i förtid. Man sparar el för ca 300 kr per år men den kostar ju 5 000 kr att köpa, så det tar lite tid att spara in den. Då får man tänka utanför den egna plånboken. Med el gör vi allt möjligt! Men det är du som väljer vad.

Sommar och sol

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

När detta skrivs i midsommarveckan skiner solen och termometern tangerar 20 grader. Då är det lätt att glömma den långa vintern då framför allt mars var riktigt kall. Jag uppfattade det som om våren nästan helt uteblev. Min kollega, Lars, nämnde att han för en gångs skull varit ledig hela den vackra tiden ”mellan hägg och syren”. Häggen blommade på fredagen och syrenen på söndagen.

EU främjar fri rörlighet av varor och tjänster inom sitt område. Det medför att energimarknaden blir allt mer globaliserad. Detta förstärks av att allt fler ledningar etableras mellan Norden och kontinenten. För närvarande har vi, förutom förbindelse med de nordiska länderna, ledningar till Tyskland och Polen. En ledning till Litauen bedöms bli färdig inom något år. Europas elproduktion skiljer sig mellan länderna. Polen har mycket kolkraft medan Frankrike förlitar sig nästan helt till kärnkraft . Vi i Norden har relativt mycket vattenkraft. Tyskland, som fasar ut kärnkraften, har kraftigt subventionerad intermittent produktion i form av solceller och vind. Allt detta ska samverka vilket gör att elsystemet tidvis är ansträngt. Här har vi orsaken till det nya modeordet inom elbranschen – smarta nät.

Dessa ska på sikt göra att kunderna kan öka styrningen av sin elförbrukning. När produktionen är större än användningen ska förbrukningen öka och vice versa. Detta är kanske inte helt lätt att förstå, men exempelvis kan kylskåpet slå ifrån vid vissa tider medan värmeproduktionen ökar vid andra. Allt ska kunna ske i stort sett automatiskt. För att hantera detta håller man i EU på med att införa tolv detaljerade föreskrifter om hur elapparater ska bete sig. Motsvarande gäller för elproduktionen. Samtliga föreskrifter kommer att gälla hela EU. De som äger lokalnäten ska rapportera om kundapparater till regionnätsägaren som i sin tur rapporterar till stamnätsägaren vilken är sammanhållande. Riktigt hur detta ska gå till vet vi för närvarande inte men jag lovar att ni kommer att bli uppdaterade.

Till alla våra kunder: HA EN RIKTIGT SKÖN SOMMAR!

Göran Andersson. VD

En ”kontakt” för kunden!

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Om några år ska du som kund bara ha en kontakt! Ja, jag menar ju naturligtvis inte väggkontakt, det vore ett misslyckat försök att få dig att spara el. Nej, du ska bara behöva ha en kontakt för din elleverans, nämligen med din elhandlare. Denne ska sedan debitera även ditt elnät, var än i Norden du än bor!

Det betyder att Simrishamnaren kan köpa el av en elhandlare i Esbo och att Österlens Kraft kan sälja el till Wenche i Trondheim. Men med tanke på att all elhandel i Norden sker på samma ställe, Nord Pool i Oslo, tror jag inte att konkurrensen medför några väsentliga besparingar men det blir det lite bekvämare för kunderna. Det blir exempelvis lättare att få sitt elavtal med sig när man flyttar. För oss elhandlare kan det dock bli något besvärligt.

Nu ska vi ju kunna ta del av ett stort antal elnätsbolags debiteringsdata och hantera betalningsströmmarna. Nåja, det kommer säkert bra ADB-stöd för detta innan det träder i kraft. Värre kan det ju bli med språket om vi behöver diskutera med något avlägset elnätsbolag. Vi i Norden förstår ju varandra inte alltid fullt ut. Vi får kanske införa ett nytt branschspråk: El-spar-anto?

Lars Hörbo, Försäljningschef

Rymmer värmen ut genom fönstret!

Här är några tips som sänker din elförbrukning genom att se över dina fönster. – Täta dragiga fönster och ytterdörrar, det är ett enkelt sätt att förhindra att värme smiter ut. Ibland behöver man också byta ut gamla tätningslister mot nya.

Blev elräkningen större än vanligt?

Här är några tips som sänker din elförbrukning: För villaägaren betyder varje grads högre medeltemperatur cirka fem procent högre kostnad för uppvärmningen Du kan kanske sänka temperaturen någon grad utan att behöva frysa. Ett hus i utsatt läge kan förbruka 15 procent mer energi för uppvärmning än det som ligger skyddat. Tips! Ett plank eller […]

Stäng av apparaterna på riktigt!

Hemelektronik som tv, dator, dvd, cd-spelare och andra apparater, fortsätter att dra ström om du bara stänger av dem med fjärrkontrollen. Boven heter ”stand by-läge”. Hela 30-40 procent av all den energi som en apparat använder under sin livstid kan vara standby-el och totalt sett kan därför upp till 10 % av din hushållsel gå […]

Med en timer sparar du el än du tror!

Det är en mysig tid vi går till mötes och extra trevligt blir det när vi sätter ljus i våra träd och lyser upp våra mörka rum med olika typer av belysningar. Snart är det också dags att tända granen och adventsljusstakarna i fönstren. – Men hur mycket energi drar egentligen min julgransbelysning? – Behöver […]