Ändrat fjärrvärmepris 1 januari 2019

Den blöta sommaren 2017 medförde att skogsägarna hade svårt att avverka skog eftersom detta
skulle medfört stora markskador. När sen sommaren 2018 blev mycket torr kunde man inte heller
avverka på grund av brandrisken. Detta har medfört att tillgången på skogsbränsle har minskat
kraftigt vilket i sin tur innebär ökade priser.
Eftersom Österlens kraft använder till 98 % skogsbränsle för produktionen av värme i
fjärrvärmeverket påverkar prishöjningarna oss i stor utsträckning. Därför ser vi oss nödsakade att
höja fjärrvärmepriserna. Vi har inte ändrat fjärrvärmepriset sedan 2012 och beklagar att vi behöver
göra det nu, men vi bedömer att fjärrvärmen är ett fortsatt konkurrenskraftigt alternativ även i
fortsättningen.
Från 1 januari höjer vi fjärrvärmepriset med 2,5 öre inklusive moms.
Kostnadsökningen för en villa som förbrukar 20 000 kWh blir 500 kr per år.