Felanmälan 0414-28560

Öppet brev till styrelseordförande Bertil Bjerstam Simrishamnsbostäder

Diskussionen om fjärrvärmen på Österlens Kraft är en viktig del i den strategiska plan som VD och företagsledning jobbat fram under 2023-2024. Styrelsen har behandlat och diskuterat samt fastslagit denna strategiska plan. Planen tar sin utgångspunkt i bolagens och föreningens långsiktiga utmaningar samt en omsorg om verksamheten, medarbetarna och kunderna.

Österlens Kraft ägs sedan starten 1922 av en ekonomisk förening. Det har gjort att vi alltid kunnat agera långsiktigt och med hela bygdens bästa för ögonen. Föreningens ursprung och kärna handlar om eldistribution. Sedan slutet på 1990-talet har nya verksamheter tillkommit såsom elhandel, bredband, fjärrvärme med flera. Föreningens kärna är emellertid fortfarande elnäten och eldistributionen. Alla som är elnätskunder, för närvarande cirka 7800, hos Österlens Kraft AB kan bli medlemmar i föreningen. Idag har vi cirka 350 medlemmar som kan vara med och både påverka och stötta det lokala företaget.

Vare sig VD eller styrelse har låtit egen- eller särintressen styra de beslut som tagits med utgångspunkt i den strategiska planen. Planen syftar till att värna föreningens långsiktiga överlevnad och klara lönsamheten trots de utmaningar och investeringar som ligger framför oss. Föreningens ändamål enligt stadgarna är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och enligt aktiebolagslagen ska ett aktiebolag drivas i vinstsyfte.

För elnäten är utmaningarna kompetensförsörjning för nätplanering, drift och utbyggnader av våra nät samt finansiering av de investeringar som krävs för att upprätthålla och utveckla leveranssäkerheten.

För fjärrvärmens del, som kom in i verksamheten 1998, gäller andra och större utmaningar framöver i form av finansiering av de investeringar som krävs för att upprätthålla och utveckla värmeproduktionen, säkerställande av lönsamhet i fjärrvärmerörelsen samt kompetensförsörjning vad gäller nätplanering, drift och investeringar i värmeproduktionen,

Styrelsen har valt att prioritera den ursprungliga kärnan i verksamheten, det vill säga den del som är anledningen till att den ekonomiska föreningen finns överhuvudtaget och direkt berör alla medlemmar i föreningen och de 7800 kunderna.

Styrelsen har inte tagit lättvindigt på de kunders synpunkter som primärt verkar vara medlemmar i föreningen för att de har ett egenintresse i fjärrvärmen.

Styrelsen har för att bidra till fjärrvärmens långsiktiga utveckling och dess kunders bästa förordat att fjärrvärmen säljs till ett seriöst företag som bättre än föreningen kan klara framtiden med långsiktig kompetensförsörjning, projektering och byggnation av värmeproduktionsanläggningar samt leveranssäkerhet. Äger man andra fjärrvärmenät och anläggningar kan man uppnå synergier genom skalfördelar i bränsleförsörjningen samt upprätthålla en teknisk kompetens för långsiktig affärs- och anläggningsutveckling och därmed även en stabil prisutveckling.

Om medlemmarna ändå vill rösta nej till förslaget att sälja fjärrvärmen så röstar man ja till att lånefinansiera alla investeringar på fjärrvärmen (35-70 MSEK) och en stor andel av de investeringar vi skulle vilja göra på elnäten (t ex inkoppling av solceller och elbilar) förutom de vi gör på grund av anslutningsplikten. Detta främjar inte medlemmarnas ekonomiska intressen.

Om medlemmarna röstar ja till att sälja fjärrvärmen kommer vi att ha egna medel för att klara av alla investeringar i resten av verksamheten under en överskådlig tid. Fjärrvärmeverksamheten får då genom en ny ägare de förutsättningar som behövs för att hålla kostnaderna så låga som möjligt. Österlens Kraft ser inte att det finns samma möjligheter för oss som det finns för en annan större ägare att driva fjärrvärme i vinstsyfte.

Att insinuera, såsom fastighetsägarna i kommunen gjort i sitt öppna brev till vissa av föreningens medlemmar, att styrelsen skulle ha ett intresse av att manipulera medlemmarna för att få ett beslut om att sälja fjärrvärmen är inte bara felaktigt utan faktiskt rent oförskämt. Det finns ingen i den här styrelsen som sitter där för något annat syfte än att bidra till verksamhetens bästa och långsiktiga utveckling.

/Styrelsen för Österlens Kraft

Österlens Kraft AB

Senaste nytt från Österlens Kraft

Installera laddbox

Energitips i vår app

Behöver du hjälp med felsökning av ditt bredband eller kabel-tv?

Håll dig informerad! Avbrotts information via SMS eller E-post

Har du fjärrvärme och grönt vatten i kranen?

Stängt på midsommarafton

© 2024. Österlens Kraft AB