Elnätsavgifter

Nätavgifter

Österlens Kraft AB äger ledningsnät i Vitabyområdet och i Simrishamn. För att täcka kostnaderna för drift, underhåll och nyinvesteringar av elnäten tar vi ut en avgift. Nätavgiften består av en fast avgift, vilken bestäms av huvudsäkringens storlek, en rörlig avgift, överförningsavgift (öre per förbrukad kWh) samt energiskatten (öre per förbrukad kWh).

Leveransen regleras enligt ”Allmänna avtalsvillkor”. Anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar.

Gällande nätavgifter

Nya elnätsavgifter från 1 juli 2022

Vi kommer att justera våra överföringsavgifter. Vi gör denna justering på grund av ökade kostnader för vårt överliggande nät. Detta berör kunder anslutna till Österlens Krafts elnät.

Prisförändringen är som följer:

Ny överföringsavgiftex momsink moms
Säkringskunder12,8 öre/kWh16 öre/kWh
Effektkunder lågspänning11 öre/kWh
Effektkunder högspänning8,5 öre/kWh

Den fasta avgiften kommer att vara oförändrad.

Vi kommer även att höja nätnyttan för produktionsanläggningar till 5 öre/kWh ex moms.

Österlens Kraft AB

Scroll to Top