Felanmälan 0414-28560

Elnätsavgifter

Österlens Kraft AB äger ledningsnät i Vitabyområdet och i Simrishamn. För att täcka kostnaderna för drift, underhåll och nyinvesteringar av elnäten tar vi ut en avgift.

Gällande nätavgifter

Från den 1 Januari 2024 förändras elnätsavgifterna.
Regionnätet har förändrat sin överföringsavgift mot oss till en rörlig avgift. Med anledning av detta kommer vår överföringsavgift även den vara rörlig och justeras varje månad. Vi justerar även den fasta delen i avgiften på grund av ökade kostnader för drift och underhåll av elnätet.
Nätnyttan kommer även den bli rörlig och ändra sig varje månad beroende på överföringsavgiften från regionnätet.
* Elnätsavgifter/år säkring 2024
* Elnätsavgifter effekt 2024

Från den 1 juli 2023 så är ersättningen för nätnytta 4 öre/kWh.
* Elnätsavgifter/år säkring 2023
* Elnätsavgifter effekt 2023

Nya överföringsavgifter under november och december 2023

Under november och december 2023 så sänks elöverföringsavgiften. Se nedan för priserna.

ÖverföringsavgifterExklusive momsInklusive moms
Lägenhet 16A16 öre/kWh20 öre/kWh
Säkring 16A-250A10 öre/kWh12,5 öre/kWh
Nya överföringsavgiften från 2023-07-01
Effektabonnemang lågspänning9 öre/kWh
Effektabonnemang högspänning6 öre/kWh
Nya överföringsavgiften från 2023-11-01 exklusive moms

Tillämpningsbestämmelser för lägenhetstariff
Lägenhetstariff gäller för bostadslägenhet, med mätarsäkring 16 A, ansluten till en gemensam servisledning med minst tre abonnemang som avser bostadslägenheter. Utöver dessa tre abonnemang skall det finnas minst ett abonnemang för lägenheternas gemensamma elbehov. Detta abonnemang kan finnas inom lägenheternas gemensamma servis, alternativt varit tecknat gemensamt för ett antal huskroppar inom samma fastighet och med samma fastighetsägare. För det gemensamma abonnemanget gäller säkringsklass 16 A eller högre. Vid ny anläggning gäller att samtliga elmätare inom en huskropp skall vara samlade på ett ställe. Lokaler där näringsverksamhet bedrivs i form av försäljning, service eller liknande kan inte tillämpa lägenhetstariff.

Elnätsavgifterna för säkringsabonnemang

Nätavgiften består av:
* Abonnemangsavgift
* Elöverföringsavgift
* Energiskatt

Abonnemangsavgift
Abonnemangsavgiften är en fast årlig avgift som man betalar för att få tillgång till elnätet. Denna avgifter delas upp så man betalar för den varje månad. I abonnemangsavgiften ingår kostnader för:

* Drift* Fakturering
* Underhåll* Statliga myndighetsavgifter
* Utbyggnad av elnätet* Elberedskap
* Mätaravläsning* Elsäkerhetsavgift
* Kundservice* Nätövervakningsavgift

Elöverföringsavgift
Elöverföringsavgiften är en rörlig avgift som man betalar för överföring av el via elnätet. Avgiften grundar sig i hur många kWh som överförts i elnätet till din anläggning under en given period och mäts med elmätaren.

Energiskatt
Energiskatt är en statlig skatt för användningen av el. Det är riksdagen som bestämmer reglerna och skattesatserna för energiskatten. Det är elnätsbolagen i Sverige som ansvarar för att fakturera den och för att sen betala in skatten till staten.

TILLÄMPNINGSBESTÄMMELSER Hsp

 1 Vid nyanslutning och ändring av befintligt abonnemang tillämpas de rutiner och avgifter som gäller för aktuell spänning och anslutningspunktens läge. Provabonnemang utan fastställd årseffekt kan medges under högst 3 månader.

2 Abonnerad årseffekt skall fastställas i förväg och får inte utan särskilda skäl ändras under pågående kalenderår. Abonnerad årseffekt ska motsvara årets högsta värde på uttagen aktiv timmedeleffekt. Ändring av abonnerad årseffekt ska ske senast 30 september för att gälla för påföljande år. Abonnerad årseffekt debiteras med 1/12 per månad

 3 Överuttag föreligger när uttagen aktiv timmedeleffekt överstigit den abonnerade årseffekten. Överuttagsavgift debiteras med gällande abonnerad årseffekt samt ett tillägg på 100 %.

 4 I avgift för abonnerad aktiv årseffekt ingår rätt till uttag av reaktiv effekt upp till 50% av abonnerad årseffekt. Överuttag av reaktiv effekt debiteras 100 kr/kVAr, år (exkl. moms). Under perioden maj-september tillåts överuttag av reaktiv effekt utan extra kostnad. Ingen inmatning av reaktiv effekt får ske till Österlens Krafts nät under tiden maj-september.

TILLÄMPNINGSBESTÄMMELSER, Lsp effekt >200A

 1 Vid nyanslutning och ändring av befintligt abonnemang tillämpas de rutiner och avgifter som gäller för aktuell spänning och anslutningspunktens läge.

 2 Debiterad effektavgift motsvarar månadens högsta värde på uttagen aktiv timmedeleffekt.

 3 Vid säkring >200 A tillkommer en kostnad för reaktiv effekt med 125 kronor/kVar, år (exklusive moms) om uttaget av reaktiv effekt överstiger 50 % av den aktiva debiterade effekten. Under perioden maj-september tillåts överuttag av reaktiv effekt utan extra kostnad. Inmatning av reaktiv effekt accepteras inte.                                                        

4 I övrigt gäller de Allmänna avtalsvillkoren.

 

Elnätsavgiften för effektabonnemang

Nätavgiften för effektabonnemang består av:
* Effektavgift
* Elöverföringsavgift
* Energiskatt

Effektavgift
Effektavgiften består av en fast avgift och en abonnerad effekt på år som du betalar för att få tillgång till elnätet. Den abonnerade effekten avtalas och utgör den effekt du har rätt att använda från elnätet.
I abonnemangsavgiften ingår kostnader för:

* Drift* Fakturering
* Underhåll* Statliga myndighetsavgifter
* Utbyggnad av elnätet* Elberedskapsavgift
* Mätaravläsning* Elsäkerhetsavgift
* Kundservice* Nätövervakningsavgift

Elöverföringsavgift
Elöverföringsavgiften är en rörlig avgift som man betalar för överföring av el via elnätet. Avgiften grundar sig i hur många kWh som överförts i elnätet till din anläggning under en given period och mäts med elmätaren.

Energiskatt
Energiskatt är en statlig skatt för användningen av el. Det är riksdagen som bestämmer reglerna och skattesatserna för energiskatten. Det är elnätsbolagen i Sverige som ansvarar för att fakturera den och för att sen betala in skatten till staten.

Dina rättigheter och skyldigheter som konsument

Vi vill att du som kund ska kunna känna dig trygg och nöjd med oss på Österlens Kraft. Vårt mål är att våra kunder ska vara nöjda med våra produkter och tjänster. Om vi inte lever upp till dina förväntningar eller om vi har gjort något fel, så är det viktigt att du hör av dig till vår kundservice info@osterlenskraft.se eller 0414-28560 så att vi får en chans att utreda vad som har hänt.

Dina rättigheter och skyldigheter

Det finns flera olika lagar som reglerar dina rättigheter och skyldigheter som konsument.
* Kapitel 11 i ellagen på Sveriges Riksdags webbplats
* Konsumentköplagen på Sveriges Riksdags webbplats
* Konsumenttjänstlagen på Sveriges Riksdags webbplats

Avtalsvillkor

I ditt avtal och i dina avtalsvillkor hittar du mycket information om vad som gäller för din elnätsanslutning. Du hittar de allmänna avtalsvillkoren längst ned på denna sidan.

Hantering av personuppgifter

Ta del av riktlinjerna som vi följer för att behandla personuppgifter enligt GDPR här.

Ångerrätt

När du tecknar ett avtal via telefon, internet, brev eller e-post har du alltid rätt att ångra dig inom 14 dagar, utan att behöva ange något skäl. Ångerfristen börjar dagen efter att du ingått avtalet. Det räcker med att du meddelar oss att du ångrar dig innan ångerfristen har gått ut för att avtalet ska sägas upp. Om du har begärt att vi påbörjar leverans av tjänsten under de 14 dagar som du har ångerrätt, ska du betala för det vi redan har levererat fram till det att vi har fått ditt besked om att du ångar avtalet. Du kan läsa med om detta i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler på konsumentverkets hemsida.

Ångerrätt för nyanslutning

Du har också rätt att avbeställa en nyanslutning till elnätet fram tills dess att den har slutförts. Du ska då betala ersättning för den del av tjänsten som vi redan har utfört, samt för arbete som måste utföras trots avbeställningen. Ersättningen skall motsvara det pris som skulle ha gällt om avtalet endast hade avsett vad som har utförts. Dina och våra rättigheter och skyldigheter styrs av konsumenttjänstlagen som du kan läsa mer om på konsumentverkets webbplats.

Så här gör du om du inte är nöjd

Kontakta i första hand vår kundservice om du har klagomål, info@osterlenskraft.se eller via telefon 0414-28560. Vår brevadress är Österlens Kraft AB, Testgatan 3, 27236 Simrishamn.

Reklamation

Om du inte är nöjd med svaret som du får från kundservice kan du skriftligen kontakta oss med en reklamation så prövar vi ditt ärende. Kontakta oss via e-post info@osterlenskraft.se eller skicka ett brev till, Österlens Kraft AB, Testgatan 3, 27236 Simrishamn.

Extern rådgivning och tvistlösning

Konsumentverket

Konsumentverket kan ge information både före och efter ett köp samt hjälper dig med dina rättigheter som konsument. Läs mer på konsumentverkets webbplats.

Allmänna reklamationsnämnden

Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du få ärendet prövat av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN är en myndighet som opartiskt och utan avgifter för parterna prövar konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med näringsidkare om köp av en vara eller tjänst. Mer information hittar du på ARNs webbplats.

Energimarkandsinspektionen

Energimarknadsinspektionen (Ei) är tillsynsmyndighet över energimarknaderna. Du kan vända dig till Ei för prövning av villkor och pris för anslutning till det koncessionspliktiga elnätet. Du kan även kontakta Ei om du har synpunkter eller klagomål gällande elnätspriser, anslutningsavgifter eller leveranskvalitet i elnätet. Mer information hittar du på Eis webbplats.

Sveriges domstolar

Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol, till exempel om en part inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut. Tingsrätten är då första instans. Du bör däremot först ta kontakt med ett ombud, till exempel en advokat som kan bedöma ditt ärende. Du kan läsa mer på Sveriges domstolars webbplats.

Oberoende användarrådgivning

Kommunal energi- och klimatrådgivning

Du kan få oberoende rådgivning om energieffektiviserade åtgärder via din kommun. Rådgivarna vänder sig till konsumenter, små och medelstora företag samt organisationer. Rådgivningen är kostnadsfri och opartisk. Mer information hittar du på din kommuns webbplats.

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Konsumenternas energimarkandsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör el, fjärrvärme och gas. Mer information hittar du på Energimarknadsbyråns webbplats.

Hallå konsument

Du kan få oberoende vägledning via konsumentverket, mer information hittar du på Hallå konsuments webbplats.

Energimyndigheten

Information om oberoende användarrådgivning, där kan du få råd om tillgängliga energieffektiviserande åtgärder. Mer information hittar du energimyndighetens webbplats.

Leveransen regleras enligt “Allmänna avtalsvillkor”

Österlens Kraft Elnät AB

Senaste nytt från Österlens Kraft

Gör som 1 100 av våra kunder! Ladda ner vår app!

Vi förbereder!

Mina Sidor

Kvartals fakturor försvinner som alternativ

Håll dig informerad! Avbrotts information via SMS eller E-post

Vad har vi för miljökrav på vår fjärrvärmeanläggning?

© 2024. Österlens Kraft AB