Om oss

Österlens Kraft är ett litet lokalt företag som sätter dig som kund i centrum. Vi har som mål att kunna serva dig på bästa sätt.

Det innebär bl.a. att vi strävar efter att du ska kunna nå oss på telefon eller med besök när du så önskar. Österlens Kraft är en ekonomisk förening som ägs av medlemmarna på Österlen. Det finns ingen ägare utöver medlemmarna som ställer krav på avkastning.

Jobba hos oss

Just nu söker vi en CFO/ Adminstrativ chef hos oss, för mer information om tjänster eller för att söka den följ länken här

 

Vår personuppgiftspolicy

Hur vi hanterar dina personuppgifter

Från och med 25 maj 2018 gäller en ny lag för hantering av personuppgifter. Lagen utgår från EU-förordningen GDPR, General Data Protection Regulation eller dataskyddsförordningen på svenska.

På den här sidan kan du läsa mer om hur Österlens Kraft behandlar de personuppgifter du lämnar till oss.

Varför samlar vi in personuppgifter?

De personuppgifter som behandlas av Österlens Kraft är primärt avsedda för att vi ska kunna tillhandahålla, administrera och fullfölja de åtaganden vi har i våra avtal med dig som kund. Personuppgifter kan även användas för marknadsföring, profilering och affärsutveckling.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Österlens Kraft registrerar personuppgifter via flera olika kanaler. Du kanske fyller i ett formulär på webbplatsen, skickar ett avtal, en beställning eller offert, skickar ett mejl eller pratar i telefon med vår kundservice etc. Vi får även information från offentliga register och liknande. Informationen på denna sida gäller oavsett hur data insamlats.

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Vilken information vi har lagrat om dig som kund eller leverantör beror främst på vilken eller vilka produkter eller tjänster du beställt, har eller haft avtal med oss om.

Vi behandlar alla personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden enligt avtal och följa gällande lagar. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och enbart spara uppgifter under den tid som krävs för att sköta våra åtagande mot dig som kund eller leverantör.

Även du som inte är kund eller leverantör till oss och kontaktar oss med frågor eller andra ärenden kan känna dig trygg i att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi sparar bara uppgifter så länge de ärenden du har hos oss är aktuella.

Vi kan också komma att behandla personuppgifterna för att upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med kund ska kunna fullgöras.

Marknadsföring

De gånger vi samlar in personuppgifter för att använda till direktmarknadsföring så framgår detta vid insamlingstillfället och du har alltid möjlighet att tacka nej till att motta direktmarknadsföring från oss. Anmälan sker skriftligt till vår kundservice. Vid telefonmarknadsföring kontrolleras dina uppgifter mot existerande spärregister för att inte personer som aktivt avsagt sig intresse för marknadsföring ska kontaktas.

Hur länge sparas mina uppgifter?

De uppgifter som sparas i Österlens Krafts register lyder under olika lagar och förordningar, som exempelvis bokföringslagen. Bokföringslagen kräver till exempel att vissa uppgifter måste finnas tillgängliga i sju år efter avtalets slut. För övrigt sparar vi endast uppgifter så länge de är nödvändiga för att uppfylla avtal med kunder, leverantörer eller övriga intressenter.

Dina rättigheter

Vi på Österlens Kraft tar hanteringen av dina personuppgifter på största allvar. Du har möjlighet att, via respektive personuppgiftsansvarig, begära tillgång till dina uppgifter samt att rätta och i vissa fall radera dessa. En begäran av tillgång till dina uppgifter går att göra kostnadsfritt. Du har även möjlighet att invända mot hur vi använder eller behandlar dina uppgifter, inklusive rätten till dataportabilitet. Kontakta vår kundservice om du har något av dessa ärenden. Invändningar mot hur Österlens Kraft använder personuppgifter kan även lämnas till Datainspektionen.

Hantering av personuppgifter hos andra parter

Vid behov överlämnas personuppgifter mellan Österlens Krafts bolag samt till underleverantörer och samarbetspartners. Till exempel kan detta ske vid installation eller underhåll av tjänster och produkter som du som kund beställt eller utnyttjar. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av kundens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet, samt till kravhanteringsföretag vid uteblivna betalningar enligt avtal.

I dessa fall föreligger ett tydligt avtal för hur personuppgifterna ska hanteras. Detta görs genom ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan oss och aktuell part.

Personuppgiftsansvariga

Personuppgiftsansvariga för Österlens Krafts samtliga insamlade personuppgifter är antingen Österlens Kraft Ekonomiska förening, Österlens Kraft Aktiebolag eller Österlens Kraft Försäljnings Aktiebolag. För mer info kontakta oss via info@osterlenskraft.se eller via telefon, 0414-28560.

Mer information om GDPR

För en mer detaljerad beskrivning av dataskyddsförordningen rekommenderar vi Datainspektionens webbplats.

 

 

Vår Miljö & kvalitetspolicy

Österlens Kraft arbetar aktivt för en hållbar utveckling och förebyggande av föroreningar. Vår målsättning är att negativ miljöpåverkan från verksamheten i Simrishamn med omnejd skall minimeras, med hänsyn till tekniska och ekonomiska möjligheter. Vi arbetar med ett livscykeltänkande för att förbrukningen av naturresurser för produktion av värme och el så långt möjligt minimeras och eller ersätts av förnyelsebara råvaror. Vi följer gällande lagstiftning och andra krav.

Österlens Kraft, är genom långsiktigt engagemang ett smidigt alternativ för medvetna kunder. Genom att fokusera på kundens behov och förväntningar levererar vi alltid rätt produkt och rätt tjänst i rätt tid. Därmed är vi alltid tillgängliga för felanmälningar medan vi i övriga ärenden är tillgängliga på kontorstid. Genom korta beslutsvägar och delegerat ansvar kan vi hantera önskemål, klagomål och reklamationer omedelbart.

Vår sponsorpolicy

Syfte:

Genom vårt lokala engagemang vill vi skapa goda relationer till såväl kunder som vår övriga omgivning, samt att vi vill bidra till ett aktivt föreningsliv och även främja samhällsutvecklingen i vår region. Sponsringen ska ligga i linje med våra värderingar och skapa ömsesidig nytta för alla inblandade parter.

Vi sponsrar inte:

Vi sponsrar inte verksamheter som kan anses vara kontroversiella, riskbetonade eller som har politiskt eller religiöst budskap. Inte heller verksamheter som kan uppfattas som omoraliska, oetiska eller på annat vis integritetskränkande.

Vi sponsrar:

 • Lokala föreningar och evenemang inriktade på sport, kultur och samhällsnytta.
 • Verksamheter/föreningar som låter alla medverka, oavsett talang, kön, ålder, hudfärg eller religion.
 • Föreningen/verksamheten ska vara aktiv inom de kommuner vi verkar och/eller vara elhandels kund hos oss.

Ansökan om sponsring:

Ansökan sker två gånger per år via e-post och ska vara Österlens Kraft till handa senast 1 juni samt 1 december före halvår som ansökan avser. Ansökan ska innehålla vilken verksamhet/förening ansökan avser, samt vad man söker sponsring till. Samtliga sponsorsamarbeten kräver ett skriftligt sponsoravtal mellan föreningen/verksamheten och Österlens Kraft.

Fakta om Österlens Kraft

Föreningen har ca 400 medlemmar som består av privatpersoner och företag på Österlen. Varje medlem har en röst på den årliga föreningsstämman, som hålls på våren.

 • Org.nr 738800-2706
 • Föreningen är moderbolag i en koncern och äger 100% av
 • Österlens Kraft AB (556406-3054) som i sin tur äger 100% av
 • Österlens Kraft Försäljnings AB (556301-9487).
 • All drift utom elförsäljning sker i Österlens Kraft AB.
 • Elförsäljning bedrivs i Österlens Kraft Försäljnings AB.
 • VD för båda bolagen är Håkan Rannestig.
 • Antal anställda: ca 20 st
 • Omsättning i koncernen 2019: 138 699 Tkr
 • Balansomslutning 2019: 170 023 Tkr
 • Soliditet 2019 71%
 • Distributionsområde: Simrishamns tätort samt området från Brösarp till Tångdala utanför Mellby.

Historik

Vitabyortens Energiförening startade 1922

Även om företaget Österlens Kraft AB bara funnits i sin nuvarande form sedan 1999 år så har det en anrik historia. Faktum är att den började redan 1922. Då bildades nämligen Vitabyortens Energiförening. Det blev en ekonomisk förening, startad av några storbönder som gick samman för att kunna tillgodose sitt elbehov på bästa sätt. Föreningen byggde upp ett elnät till sina medlemmar och i takt med att antalet medlemmar växte utvidgades nätet till att omfatta stora delar av nuvarande norra Simrishamns kommun samt Brösarp och S:a Björstorp i Tomelilla kommun. Verksamheten växte snabbt och blev en angelägenhet för tusentals hushåll och man bytte namn till Österlens Kraft Ek. För.

Samgående med Simrishamns Energi 1998

1998 skedde en överenskommelse med Simrishamns Energi om samgående, vilket skedde den 31/12 1998. Verksamheten flyttade strax därefter till nuvarande lokaler på Testgatan 3 i Simrishamn.
Simrishamns Energi AB med dotterbolaget Simrishamns Eldistribution AB har sitt ursprung i Simrishamns Elverk. Även detta elverk startade på 1920-talet som en kommunal förvaltning men bolagiserades 1994 i samband med avregleringen av energimarknaden. 1995 köptes Simrishamns Kabel-TV AB.

Fortsatt kundägande

Föreningen ägs allstå av de av sina kunder som har valt att  bli medlemmar. Österlens Kraft Ekonomisk Förening,ägare till aktiekapitalet i dotterbolaget Österlens Kraft AB, har i dag c:a 400 medlemmar. Under senare år har alla vinstmedel stannat i föreningen för att användas till investeringar, inte minst i elnätet.