Felanmälan 0414-28560

Bli medlem i Österlens Kraft

Österlens Kraft ägs sedan starten 1922 av en ekonomisk förening. Det har gjort att vi alltid kunnat agera långsiktigt och med hela bygdens bästa för ögonen. Alla som är elnätskunder hos Österlens Kraft AB kan bli medlemmar i föreningen och då vara med och både påverka och stötta det lokala företaget som brinner för bygden.

Det kostar bara 500 kr och det är en engångskostnad.

Fyll i ditt personnummer nedan.

Innan du ansöker om att bli medlem så kommer här lite praktiska saker att tänka på:

  • Det är endast den person som står på anläggningsabonnemanget som kan bli medlem, anläggningen måste dessutom vara ansluten till vårt elnät.
  • Medlemsavgiften är 500 kr och är en engångsavgift.
  • Ansökningen behandlas av föreningens styrelse vid nästkommande styrelsemöte.
  • Läs gärna igenom stadgarna innan du ansöker om att bli medlem.

Beslut på Stämman 2022

Utifrån att ge Österlens Krafts Ekonomiska Föreningen en hållbar framtid beslutar stämman att styrelsen får i uppdrag att genomföra ändring av inträdesavgift till 500 kr. I och med detta beslut så återbetalas 1000 kr till befintliga medlemmar.

Stadgar för Österlens Kraft ekonomiska förening.

Organisationsnummer: 738800-2706, antagna på föreningsstämman 21 april 2022.

Föreningens firma är Österlens Kraft ekonomiska förening.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att direkt eller genom hel- eller delägda företag anskaffa, producera, överföra och försälja energi, anlägga och bedriva verksamhet med fiberbaserat kommunikationsnät, tillhandahålla transmissionstjänster inom data- och telekommunikation samt äga aktier och/eller andelar i företag verksamma inom energi och informationsteknik, och driva annan därmed förenlig verksamhet.

Föreningen har sitt säte i Simrishamns kommun, Skåne län.

Till medlem kan antas varje fysisk eller juridisk person som innehar ett nätabonnemang för uttag av el med föreningens helägda elnätsbolag Österlens Kraft Elnät AB. Medlem är den som erlagt fastställd insats till föreningen. Endast en fysisk eller juridisk person för varje anslutet abonnemang kan bli medlem i föreningen. Medlem som säger upp sitt nätabonnemang utan att inom sex månader därefter teckna nytt abonnemang med nätbolaget är ej längre medlem i föreningen, utan utträder ur föreningen. Formerna för antagande av medlem utbetalas, beslutas och handläggs av styrelsen.

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp, lägst 100 kronor och högst 5 000 kronor, som fastställs av föreningsstämman. Insatsen ska betalas kontant.
Belopp som kan bli föremål för vinstutdelning får överföras till medlemsinsatserna genom insatsemission. Beslut om insatsemission fattas av ordinarie föreningsstämma efter förslag av styrelsen.

Medlem och annan får efter styrelsens beslut delta i föreningens verksamhet med förlagsinsatser med villkor som fastställs av föreningsstämman.

Medlem som säger upp sitt nätabonnemang med föreningens elnätsbolag äger rätt att inom sex månader från uppsägningen överlåta sin andel i föreningen till den fysiska eller juridiska person som tecknar nätabonnemang med elnätsbolaget avseende samma anläggning.
Överlåtelse av andel kan inte ske om medlemmen tecknar nytt nätabonnemang med elnätsbolaget för annan anläggning. Är förvärvaren av andelen inte medlem ska förvärvaren ansöka om inträde i föreningen inom sex månader från förvärvet. Ansökan om medlemskap prövas enligt § 4.

Den person, till vilken avliden medlems andel övergått på grund av bodelning, arv eller testamente, äger rätt att inträda som medlem i den avlidnes ställe, om personen uppfyller förutsättningarna enligt § 4. Anmälan om inträde ska göras senast inom sex månader efter medlems död. Medlems dödsbo utövar den avlidnes rättigheter och fullgör dennes skyldigheter intill dess att medlemskapet övergått på annan dock längst till utgången av det räkenskapsår under vilket dödsboet begärt sitt utträde.

Uppsägning till utträde ska ske skriftligt.

Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom skriftlig anmälan till styrelsen inom tre månader efter det att meddelande om uteslutning skickats till medlemmen.

Avgående medlem äger rätt att efter ansökan och med de begränsningar som följer av lagen om ekonomiska föreningar få ut inbetalda insatser och genom insatsemission tillgodoförda insatser och på medlemmen belöpande del av beslutad vinstutdelning. Återbetalning av inbetalda insatser och genom insatsemission tillgodoföra insatser sker tidigast inom sex månader efter utgången av det räkenskapsår under vilket utträde begärts och av styrelsen beslutats.
Medlem som uteslutits enligt § 10 äger inte rätt att få ut insats eller beslutad utdelning. Belopp som medlem inte får tillbaka när medlem går ut föreningen ska avsättas till föreningens reservfond.

Medlem som uteslutits eller sagt upp sitt medlemskap förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma och ska bestå av minst fem och högst nio ledamöter samt minst två suppleanter. På stämman väljs styrelsens ordförande och vice ordförande.
Till ledamot eller suppleant i styrelsen kan väljas, förutom röstberättigad medlem, medlems maka eller make, sambo, son eller dotter, samt om en juridisk person är medlem den som är ledamot i styrelsen för den juridiska person eller delägare i denna. Till ledamot eller suppleant i styrelsen kan även väljas annan lämplig person som inte tillhör de nämnda kategorierna, dock högst två ledamöter och en suppleant.

Styrelseledamot och suppleant utses för tiden fram till att ordinarie föreningsstämma hållits andra räkenskapsåret efter valet. Mandattiderna ska bestämmas så att halva antalet styrelseledamöter och suppleanter eller näst intill halva antalet avgår vid varje års ordinarie föreningsstämma. Styrelsen kan utse verkställande direktör.

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de personer styrelsen därtill utser.
Den verkställande direktören, om sådan utsetts, ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar samt i övrigt vad som ankommer den verkställande direktören enligt lag.

Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderåret.

För föreningens skulder har styrelsen rätt att med pantbrev och/eller företagsinteckning belasta fast och/eller lös egendom som ägs av föreningen.

Vid ordinarie föreningsstämma ska för tiden fram till slutet av nästa års ordinarie föreningsstämma utses en auktoriserad revisor med revisorssuppleant. Till revisor kan även utses registrerat revisionsbolag. Om registrerat revisionsbolag utses, behövs ingen revisorssuppleant utses. Härutöver kan för samma tid två ordinarie förtroendevalda revisorer med en förtroendevald revisorssuppleant utses.

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen under tiden mars-maj månad.
Utöver röstberättigad medlem har styrelsens ledamöter och suppleanter, verkställande direktören samt revisorerna rätt att delta i föreningsstämmans överläggningar och lägga förslag till denna. Härutöver har styrelsen inbjudna personer rätt att närvara vid föreningsstämman. Medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid föreningsstämman om medlemmen skriftligen anmäler det hos styrelsen senast en månad före stämman.
Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen utsett.

Vid föreningsstämma är varje medlem, som inte har sagt upp sitt medlemskap eller uteslutits, röstberättigad och har en röst.
Röstberättigad för vid föreningsstämma låta sig företrädas av annan röstberättigad medlem, medlems maka eller make, sambo, son eller dotter, samt om en juridisk person är medlem den som är ledamot i styrelsen för den juridiska personen eller delägare i denna.
Ingen får på grund av fullmakt företräda mer än en medlem.

Kallelse till föreningsstämma ska ske genom brev eller e-post till medlemmarna.
Kallelseåtgärden ska vara vidtagen tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärende förekomma:
1. Val av ordförande för stämman.
2. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.
3. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera stämmans protokoll.
4. Fastställande av röstlängd för stämman.
5. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning.
6. Styrelsens årsredovisning samt koncernredovisning.
7. Revisorernas berättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställande balansräkning.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och i förekommande fall den verkställande direktören.
11. Beslut om fastställande av medlemsinsats.
12. Beslut om ersättning till styrelseledamöter, revisorer och valberedning.
13. Fastställande av antalet ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen.
14. Val av ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år.
15. Val av ordförande för en tid av ett år.
16. Val av vice ordförande för en tid av ett år.
17. Val av styrelsesuppleanter för en tid av två år.
18. Val av revisorer och suppleanter för dessa för en tid av ett år.
19. Val av tre ledamöter i valberedningen och ordförande i denna för en tid av ett år.
20. Val av ett stämmoombud till dotter- och intressebolag för en tid av ett år.
21. Ärende som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman.
22. Övriga ärenden.
23. Föreningsstämman avslutas.

Andra meddelande än kallelse till föreningsstämma ska skickas till medlemmarna med brev eller e-post på sätt som styrelsen bestämmer.

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska sedan i lag föreskriven avsättning har skett och med de begränsningar som framgår av lagen om ekonomiska föreningar enligt föreningsstämmans beslut:
1. föras i ny räkning,
2. överföras till medlemsinsatserna genom insatsemission,
3. fonderas eller
4. användas till gåva till allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål.
Stämman får inte besluta om vinstutdelning med större belopp än det som styrelsen har föreslagit eller godkänt.

Vid föreningens upplösning, annan än genom fusion, ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna.
Härvid ska medlemmarna först få ut eventuella förlagsinsatser och därefter inbetalda insatser som tillförts insatskapitalet genom insatsemission.
Återstoden ska därför, enligt föreningsstämmans beslut, först fördelas mellan medlemmarna i förhållande till den ersättning de har erlagt föreningens hel- och delägda företag under föreningens tre sista räkenskapsår, dock att en enskild medlem maximalt ska kunna erhålla ett belopp som motsvarar 50 procent av den sammanlagda ersättning som medlemmen har erlagt till föreningens hel- och delägda företag under sådan treårsperiod. Återstående kapital ska därefter, i förekommande fall, fördelas proportionellt mellan medlemmarna, efter respektive medlems antal andelar i förhållande till det totala antalet andelar i föreningen.

Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt, om samtliga röstande har förenat sig om det. Beslutet är även giltigt om det har fattats på två på varandra följande stämmor och om beslut vid första stämman har biträtts av mer än hälften av de röstande och om beslutet vid andra stämman har biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande.

För föreningen gäller i övrigt vad som föreskrivs i lagen om ekonomiska föreningar.

Österlens Kraft Ekonomiska Förening

Senaste nytt från Österlens Kraft

Varför byter man elnäts stationer?

Kan man få fakturan digitalt?

Vi håller stängt 6 och 7 juni

Gör som 1 100 av våra kunder! Ladda ner vår app!

Vi förbereder!

Mina Sidor

© 2024. Österlens Kraft AB