Felanmälan 0414-28560

Regler för fjärrvärmenätet i Simrishamn

Byte/underhåll av din fjärrvärmecental
Ska du göra ett underhåll eller ett byte av din fjärrvärmecentral så be din rörläggare att kontakta oss. Detta för att vi är måna om din säkerhet och i vissa fall vill vi kolla på anläggningen för att kontrollera vår mätare. Vi gör själv ingen service på fjärrvärmecentraler utan kontakta din lokala rörläggare för byte eller underhåll.

Dessa regler är en bilaga till Svensk Fjärrvärmes (Energi företagen) aktuella ”Tekniska bestämmelser F:101” och avser högtemperatursystem.

Dimensioneringsförutsättningar

Fjärrvärmenätet och alla primäranslutna komponenter som fastighetsägaren äger och sköter ska hållfastighetsmässigt dimensioneras för drifttrycket 1,6 MPa och drifttemperaturen 120 oC.

Den dimensionerande utomhustemperaturen är -15 oC.

Tryckskillnaden mellan fram- och returledning kan variera kraftigt över tiden dels beroende på varierande kundbehov, dels beroende på var i fjärrvärmenätet som fjärrvärmecentralen är inkopplad. Vår målsättning är att hålla en tillgänglig tryckskillnad över din fjärrvärmecentral mellan 0,1 – 0,8 MPa. Observera att det är viktigt att fjärrvärmecentralen och all övrig utrustning som kommer i direkt kontakt med fjärrvärmenätet och dess vatten dimensioneras enligt ovan.

Fjärrvärmevattnet

Österlens Kraft, fjärrvärmeverket, ansvarar för vattenpåfyllningen till fjärrvärmenätet.

Vattnet som fylls på fjärrvärmenätet är avhärdat till 0 odH och har ett pH värde mellan 9 och 10. Fjärrvärmevattnet kan ha en lätt brun- eller grönaktig färg för att vi lättare ska kunna identifiera läckor.

Fjärrvärmevattnet som värmeverket tillför din fjärrvärmecentral via framledningen ska du återlämna väl avkylt via returledningen. Det är nödvändigt för att systemet tekniskt ska kunna fungera bra. Om avkylningen är dålig föreligger risk att värmeförsörjningen till din fastighet och närbelägna fastigheter försämras. En god avkylning däremot sparar energi och minskar totalt sett miljöbelastningen.

Du ansvarar för fjärrvärmevattnet då det passerar genom din fjärrvärmecentral och dina övriga komponenter. Fastighetens fjärrvärmecentral inklusive fastighetens interna värmesystem måste enligt ovan vara utformad så att fjärrvärmevattnet kyls ned så mycket som möjligt .

En väl fungerande fjärrvärmecentral kyler av fjärrvärmevattnet till en utgående temperatur på cirka 30 – 40 oC.

Är temperaturen högre förväntar vi oss att du genomför åtgärder för att återställa funktionen i ditt värmesystem.

Fjärrvärmecentralen

För att uppnå bästa möjliga komfort och värmeekonomi bör fjärrvärmecentralen justeras och servas regelbundet, vilket är fastighetsägarens ansvar.

fram temp fjarr Österlenskraft
Österlens Kraft Fjärrvärme AB

Senaste nytt från Österlens Kraft

Österlens Kraft sponsrar FF Österlen!

Kan man få fakturan digitalt?

Österlens Kraft sponsrar 73 lokala föreningar 2024!

Ska du sätta staket eller gräva på din tomt?

Behöver du bygg-el eller tillfällig el?

Renoveringsdrömmar

© 2024. Österlens Kraft AB